Η  παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί  στις αρχές Οκτωβρίου 2017. Το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ο κάθε ενδιαφερόμενος/η θα  πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή και των εξεταστών για τη συμμετοχή του/της στην παρουσίαση των εργασιών (το πεδίο «Κατηγορία Διπλωματικής» να συμπληρωθεί σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που βρίσκεται εδώ… )

Ως εκ τούτου, η παράδοση του καταρχήν τελικού κειμένου της διπλωματικής εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή και στους εξεταστές θα πρέπει να γίνει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Επίσης, όσοι έχουν πραγματοποιήσει τροποποίηση στον τίτλο/θέμα της διπλωματικής τους εργασίας, θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν το έντυπο δήλωσης θέματος (με τον νέο τίτλο) στη Γραμματεία, με τη σύμφωνη γνώμη και την υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή, προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΕ.

Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την παραπάνω διαδικασία, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών.

Χρήσιμα αρχεία

 

Print Friendly