Σύμφωνα με  το άρθρο 4.1 Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος  και το άρθρο 5.7 Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) του Ενιαίου Κανονισμού των Δ.Π.Μ.Σ. «κατά τη διάρκεια του  Γ’ εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ” όσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του. Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου οφείλουν το ανώτερο  μέχρι δύο (2) μαθήματα, να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία μετά από έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους».

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής σας εργασίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή που θα επιλέξετε.

Κατόπιν, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στη Γραμματεία (με την υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή) το σχετικό έντυπο το αργότερο μέχρι τις 12 Μαρτίου 2018, προκειμένου να εγκριθεί από την Ε.Δ.Ε.

Τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας μπορείτε να τον βρείτε εδώ…

Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται δύο φορές κάθε έτος (η πρώτη τον Σεπτέμβριο/Oκτώβριο και η δεύτερη τον Φεβρουάριο) με τη μορφή ανοιχτής ημερίδας.

Print Friendly