Ανακοινώνεται ότι η επόμενη παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2019 (η ακριβής ημερομηνία παρουσιάσεων θα οριστεί κατόπιν των δηλώσεων συμμετοχής).
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην παρουσίαση, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή και τους εξεταστές (στο πεδίο «Κατηγορία Διπλωματικής» παρακαλώ συμπληρώστε σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που θα βρείτε εδώ…). Συνεπώς, η παράδοση του καταρχήν τελικού κειμένου της διπλωματικής εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή και εξεταστές σας πρέπει να γίνει τουλάχιστον λίγες ημέρες νωρίτερα.

Επίσης, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τροποποίηση στον τίτλο/θέμα της διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία (με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή) το έντυπο δήλωσης/αλλαγής θέματος υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση, θα εκδοθεί ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία.

Print Friendly