Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρουσίαση ων διπλωματικών εργασιών, ότι θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία το σχετικό έντυπο (με την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή και των εξεταστών) έως την Τρίτη 5/2/2019.

Print Friendly