Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος και 5.7 Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) του Ενιαίου Κανονισμού των Δ.Π.Μ.Σ. «..κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία (thesis), εφ” όσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του. Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου οφείλουν το ανώτερο μέχρι δύο (2) μαθήματα, να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία μετά από έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους».
Για την έγκριση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

  • Να ετοιμάσουν ένα προκαταρκτικό περίγραμμα της εργασίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή που θα επιλέξει ο καθένας.
  • Να συμπληρώσουν και προσκομίσουν στη Γραμματεία το έντυπο δήλωσης θέματος, υπογεγραμμένο και από τον επιβλέποντα καθηγητή, το αργότερο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2019.
  • Να μελετήσουν τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.

Εάν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας αλλάξει ο τίτλος/θέμα της εργασίας, θα πρέπει να συμπληρωθεί εκ νέου το σχετικό έντυπο και να προσκομιστεί στη Γραμματεία, με τη σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του επιβλέποντος καθηγητή.
Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται δύο φορές κάθε έτος (Σεπτέμβριο/Oκτώβριο και Φεβρουάριο) με τη μορφή ημερίδας.

Τέλος, μπορείτε να δείτε όλες τις διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας .

Print Friendly