Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 (η ακριβής ημερομηνία παρουσιάσεων θα οριστεί μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων συμμετοχής).
Το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία το έντυπο συμμετοχής στην παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή και τους δύο εξεταστές (το πεδίο «Κατηγορία Διπλωματικής» παρακαλούμε να συμπληρωθεί σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που θα βρείτε εδώ… )
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να παραδώσουν εγκαίρως το κατ’ αρχήν τελικό κείμενο της εργασίας τους στους αντίστοιχους επιβλέποντες καθηγητές και εξεταστές προκειμένου να λάβουν την έγκρισή τους και να δρομολογηθεί η διαδικασία μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τροποποίηση στον τίτλο/θέμα της διπλωματικής, θα πρέπει να κατατεθεί άμεσα στη γραμματεία (με τη σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή) το σχετικό έντυπο, ούτως ώστε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΕ του προγράμματος.

Print Friendly