Το ΚΥΔ παρέχει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα ένα σύνολο Δικτυακών / Τηλεματικών Υπηρεσιών, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και τη διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών αυτών, στο προσεχές διάστημα πρόκειται να ενοποιηθούν οι λογαριασμοί Ιδρυματικών και Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε εδώ…

Print Friendly