Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί επιπλέον του αριθμού εισακτέων, υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και αλλοδαποί υπότροφοι Κρατικών Φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος . Ο αριθμός των υποτρόφων που θα γίνονται δεκτοί θα καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έναρξη της β φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής των φοιτητών αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και στον ημερήσιο τύπο. Τα αποτελέσματα της τελικής επιλογής των υποψηφίων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Υποβολή Αιτήσεων-Δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό γίνεται από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου κάθε έτους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Aίτηση (έντυπο αίτησης σε .doc και .pdf ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (έντυπο συστατικής σε .doc και .pdf).
  6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας. Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 78. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα προσκομίζεται σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο.
  7. Επιπρόσθετα προσόντα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
  9. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Δείτε και αυτά:

 

Έχετε κάποια απορία που δεν καλύπτεται από τα παραπάνω? 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310-891514 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα!

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

 

Print Friendly