• Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από τις επιτροπές των Δ.Π.Μ.Σ., και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται, ανά πρόγραμμα ως εξής:

 • 10
 • 9,5
 • 9
 • 8,5
 • 8
 • 7,5
 • 7
 • 6,5
 • 6
 • 5,5
 • 5
 • ΑΠ=Αποτυχία

Μεταπτυχιακός Φοιτητής που βαθμολογείται στην πρώτη εξέταση ενός μαθήματος με βαθμό ΑΠ (αποτυχία στις εξετάσεις ή/και στις εργασίες, είτε μη προσέλευση στις εξετάσεις), επανεξετάζεται μία και μόνο φορά σε επαναληπτική εξέταση σε διάστημα 4 μηνών από της εκδόσεως των αποτελεσμάτων.

Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων της περιόδου Ιανουαρίου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων της περιόδου Ιουνίου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν αποτύχει και πάλι υποχρεώνεται, για τελευταία φορά, να επαναλάβει το μάθημα το εξάμηνο που θα  διδαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σ’ αυτή τη μόνη εξέταση ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που απέτυχε 2 φορές σε μάθημα έχει το δικαίωμα, πριν την αποβολή του από το πρόγραμμα, να απευθύνεται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται ad hoc, για την εκάστοτε περίπτωση για να εξετάσει το θέμα, για τυχόν επανεξέτασή τους.

Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα.

Βαθμός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία η οποία ορίζεται από το διδάσκοντα, δύναται να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο φοιτητής εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.

 • Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Για τη διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων λειτουργεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟΔΙΠ).

Το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία και αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών. Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου διαρκεί ελάχιστο χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο μάθημα του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και έχουν παραλάβει το σχετικό κουπόνι. Το κουπόνι διανέμεται με τυχαίο τρόπο εντός του εξαμήνου, μεταξύ της 8ης και της 10ης εβδομάδας των μαθημάτων.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται από εδώ…

Print Friendly