Ύλη Γραπτών Εξετάσεων για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό του Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα 2012-2013

Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems

Ύλη:

- Επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας

- Η-Επιχειρείν: Πώς χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τα πληροφοριακά συστήματα

- Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα

- Υποδομή ΤΠ: Υλικό και λογισμικό

- Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, και ασύρματη τεχνολογία

- Ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων

- Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες: Επιχειρησιακές εφαρμογές

- Η-εμπόριο: Ψηφιακές αγορές, ψηφιακά αγαθά

- Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και διαχείριση γνώσεων

Print Friendly