Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1996 (όπως είχε εγκριθεί με την Β1/714/23.9.1993 (ΦΕΚ 786/τ.Β΄/ 6.10.1993) υπουργική απόφαση και τροποποιηθεί με την Β7/323/29-7-1998 (ΦΕΚ 849 τ.Β’/12-8-1998),την Β7/699/28-1-2002 (ΦΕΚ 127/7-2-2002) και την B7/41980 (ΦΕΚ 1597 τ.Β’/11-8-2008)   υπουργική απόφαση).

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι η ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα αντικείμενα των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κλπ).
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα οδηγεί στην απονομή των εξής ακαδημαϊκών τίτλων:

Από την έναρξη λειτουργίας του και μέχρι σήμερα, το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει απονείμει πάνω από 450 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και 6 Διδακτορικά Διπλώματα.

Διοίκηση
Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοικείται από εξαμελή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε τμήμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Λειτουργία
Η λειτουργία του διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελείται από 26 διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης.  Επίσης, ανά τακτά διαστήματα, προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές
Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνολικά 50 θέσεις εργασίας, όπου διεξάγονται τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Η χρήση των εργαστηρίων είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα  των εργαστηρίων, το οποίο εκδίδεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα χρήσης της εξαιρετικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, καθώς επίσης και των υπολοίπων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (Γραφείο ΔιασύνδεσηςΓραφείο Erasmus, Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας κλπ).

Print Friendly