Μαθήματα
Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως (full-time). Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες και όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Επιπλέον, πραγματοποιούνται  και Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά  μαθήματα (έως 4 ανά μάθημα).

  • Στο πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.
  • Στο δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής.
  • Στο τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής, και αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του,  είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την Διπλωματική Εργασία.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως εξής:

  • Α’ Εξάμηνο: 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα*7,5 ECTS+ 1 Μάθημα Επιλογής*7,5 ECTS= 30 μονάδες ECTS
  • Β’ Εξάμηνο: 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα*7,5 ECTS+ 2 Μαθήματα Επιλογής*7,5 ECTS= 30 μονάδες ECTS
  • Γ’ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία = 30 μονάδες ECTS

Ενημερωτικό έντυπο Μεταπτυχιακού 

Κανονισμός Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Print Friendly