Υποχρεωτικά Μαθήματα

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα)

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 

Ακολουθούν οι περιγραφές των μαθημάτων:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκοντες: Ταραμπάνης Κ. (Καθηγητής), Καλαμπόκης Ε. (Διδάκτορας)

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να απαριθμούν τις βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά καθεμιάς, να αναζητούν, αξιολογούν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες, καθώς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να εργάζονται ως σύμβουλοι πληροφοριακών συστημάτων.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Ο ρόλος της Πληροφορίας και των ΠΣ στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Επιχειρησιακά ΠΣ: CMS, CRM, ERP, SCM, ΕΑΙ κλπ.
 • Βάσεις, Αποθήκες Δεδομένων και Analytics
 • Μοντελοποίηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Στρατηγικές και διακυβέρνηση ΠΣ/ΤΠ
 • Τάσεις: Web 2.0, κ-επιχειρείν, υπολογιστική νέφους
 • Ειδικά θέματα: Ασφάλεια και Ηθικά ζητήματα.
  Στα πλαίσια του μαθήματος θα εκπονηθούν εργασίες. Επίσης, στη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν εργαστήρια στη χρήση επιλεγμένων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών.

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκων: Οικονομίδης Α. (Καθηγητής)

Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Δεδομένων και το Διαδίκτυο. Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων, TCP/IP & Εφαρμογές Βασισμένες στο Διαδίκτυο. Μετάδοση Δεδομένων. Μέσα Μετάδοσης. Πολυπλεξία. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς. Δρομολόγηση σε Δίκτυα Μεταγωγής. Έλεγχος Συμφόρησης σε Δίκτυα Δεδομένων. Τοπικά Δίκτυα.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διδάσκων: Πρωτόγερος Ν. (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Το μάθημα εμβαθύνει στη χρήση των τεχνολογιών λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών και ειδικότερα εφαρμογών ιστού. Μελετά τη δομή μίας εφαρμογής και πώς αυτή αλληλοεπιδρά με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και με το διακομιστή ιστού. Αρχικά περιέχει μία εισαγωγή στην HTML και τη CSS καθώς και στις γλώσσες scripting πλευράς διακομιστή. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στη χρήση της PHP για τη διαχείριση, δομών δεδομένων, επαναλήψεων, συναρτήσεων, πινάκων, αρχείων, συνόδων, μπισκότων και αντικειμένων. Αναλύεται η χρήση των Βάσεων Δεδομένων και χρησιμοποιείται η MySQL για τη δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου. Τέλος με τη χρήση της PHP και της MySQL αναπτύσσονται απλές εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών
 • Εισαγωγή στην HTML
 • Εισαγωγή στη CSS
 • Εισαγωγή στην PHP
 • Επαναλήψεις, πίνακες και συναρτήσεις
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και τη MYSQL
 • Διαχείριση της MYSQL από την PHP
 • Αντικείμενα στην PHP
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής

 

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή ενός (1) από τα παρακάτω μαθήματα

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκοντες: Γεωργίου Α. (Καθηγητής), Κάπαρης Κ. (Επίκουρος Καθηγητής)

Στο μάθημα πραγματοποιείται μια ανασκόπηση τεχνικών της αναλυτικής των επιχειρήσεων (business analytics) με έμφαση στον τρίτο πυλώνα, εκείνο της καθοδηγητικής αναλυτικής των αποφάσεων (prescriptive analytics). Βασικές έννοιες και εργαλεία των δύο πρώτων πυλώνων, δηλαδή, της περιγραφικής αναλυτικής (descriptive analytics) και της αναλυτικής των προβλέψεων (predictive analytics), παρουσιάζονται αρχικά στην εισαγωγική διάλεξη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται γνωριμία με τις μεθόδους και εφαρμογές της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science/Operations Research) στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Οι διαλέξεις εξειδικεύονται  στον γραμμικό προγραμματισμό, όπου δίνεται έμφαση στη διαδικασία μοντελοποίησης και χρήσης των αποτελεσμάτων του εκάστοτε προγράμματος στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων, στη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης και στην λήψη αποφάσεων με ένα η περισσότερους στόχους. Κατόπιν πραγματοποιείται εισαγωγή στις στοχαστικές μεθόδους και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία ουρών αναμονής. Η ενότητα αυτή οδηγεί ομαλά στο δεύτερο τμήμα του μαθήματος που είναι η γνωριμία και οι εφαρμογές της τεχνικής της προσομοίωσης (διακριτών γεγονότων). Για τις διδακτικές ανάγκες χρησιμοποιείται σχετικό εκπαιδευτικό υλικό στο εργαστήριο.

Στόχοι μαθήματος:  Αναμένεται ότι φοιτητές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το μάθημα μετά την ολοκλήρωσή του θα μπορούν:

 • Να κατανοούν βασικές αρχές και έννοιες της αναλυτικής των επιχειρήσεων συνδέοντας τις με γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο ανάπτυξης ενός μοντέλου που θα περιγράφει ένα πραγματικό πρόβλημα, εντοπίζοντας τα σημαντικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη της βέλτιστης απόφασης με βάση του στόχους που τίθενται.
 • Να εφαρμόζουν μία συστηματική μεθοδολογία εντοπισμού εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος ειδικά μάλιστα τις περιπτώσεις που πρέπει να χειριστούν μεγάλα δεδομένα.
 • Να χρησιμοποιούν γλώσσες μοντελοποίησης μαθηματικού προγραμματισμού και προσομοίωσης (OPL και Extend αντίστοιχα) για την ανάπτυξη μοντέλων και τη λήψη αποφάσεων.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Ορισμός της αναλυτικής των επιχειρήσεων, κατηγοριοποίηση των αναλυτικών μεθοδολογιών και μοντέλων, εφαρμογές. Βασικές έννοιες και εργαλεία της περιγραφικής αναλυτικής (descriptive analytics) και της αναλυτικής των προβλέψεων (predictive analytics).
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα ως καθοδηγητική αναλυτική των αποφάσεων (prescriptive analytics). Η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων
 • Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό.
 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων με εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού.
 • Ανάπτυξη γραμμικών προγραμμάτων με τη χρήση της γλώσσας OPL.
 • Ανάλυση περιπτώσεων ενός ή περισσοτέρων στόχων.
 • Στοχαστικές μέθοδοι – Συστήματα εξυπηρέτησης με τυχαίες αφίξεις. Εφαρμογές συστημάτων εξυπηρέτησης.
 • Εισαγωγή στην προσομοίωση. Βασικά δομικά στοιχεία μοντέλων προσομοίωσης.
 • Ακολουθίες τυχαίων αριθμών, γεννήτριες.
 • Ανάλυση δεδομένων εισόδου και αποτελεσμάτων (Input and output data analysis)
 • Τεχνικές μοντελοποίησης με το Extend
 • Ανάλυση περιπτώσεων προσομοίωσης
 • Τελικές εξετάσεις.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διδάσκων: Ιωαννίδης Δ. (Καθηγητής)

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μεθόδους έρευνας που αφορούν Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, με την βοήθεια της στατιστικής . Οι μέθοδοι της στατιστικής συνοδευόμενοι με τη χρήση Η/Υ αποτελούν σημαντικά εργαλεία των παραπάνω επιστημών, αλλά και οι δυο μαζί δημιουργούν μια νέα επιστήμη την «Επιστήμη των Δεδομένων»(Data Sciences).

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Σημασία Στατιστικής Έρευνας
 • Είδη και πηγές δεδομένων, Δειγματοληψίες
 • Περιγραφικοί τρόποι Μονοδιάστατης Ανάλυσης
 • Περιγραφικοί τρόποι Πολυδιάστατης Ανάλυσης
 • Μοντελοποίηση και Τεχνικές Ελέγχων Θεωρίας
 • Προσδιοριστικοί μέθοδοι  Συσχέτισης
 • Απλό Γραμμικό Μοντέλο Απόφασης
 • Πολλαπλό Γραμμικό Μοντέλο Απόφασης και άλλα
 • Μοντέλα πρόβλεψης
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
 • Τελική εξέταση.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT

Διδάσκοντες: Σουμπενιώτης Δ. (Καθηγητής), Ταμπακούδης Ι. (Επίκουρος Καθηγητής)

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος-Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Εργαλεία και τεχνικές για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων
 • Σχέση στρατηγικής και οργανωτικής δομής
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής
 • IT and strategic management
 • IS and strategic management
 • Ειδικά θέματα στρατηγικής και ΙΤ
 • Παρουσίαση –εξέταση στρατηγικών περιπτώσεων
 • Εξετάσεις μαθήματος

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Διδάσκων: Τσιάτσος Θ.Κ. (Επίκουρος Καθηγητής)

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας: ψηφιακή εικόνα, ήχος, βίντεο, σχεδιοκίνηση. Διαδραστικά Πολυμέσα. Πολυμέσα στο Διαδίκτυο. Τεχνολογία οπτικών ψηφιακών δίσκων. Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και εξοικείωση με λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή, Μέσα πληροφορίας, Μέτρηση της πληροφορίας (Επικοινωνιακά Μοντέλα, Πληροφορία, Εντροπία, Πλεονασμός)
 • Πολυμέσα – Ψηφιοποίηση και Συμπίεση [Δειγματοληψία (sampling) & Θεώρημα Nyquist, Κβαντοποίηση (quantization), Κωδικοποίηση (coding)], Υπερμέσα
 • Ψηφιακή Εικόνα: Θεωρία χρώματος/χαρακτηριστικά
 • Ψηφιακή Εικόνα: Τεχνολογίες/Συμπίεση κατά JPEG
 • 2D Σχεδιοκίνηση
 • 3D Σχεδιοκίνηση-Εικονική πραγματικότητα
 • Διαδραστικά πολυμέσα
 • Ψηφιακός ήχος (Χαρακτηριστικά του ήχου, Μέθοδοι κωδικοποίησης, Μέθοδοι Συμπίεσης), Πρότυπα, τύποι αρχείων ήχου.
 • Βίντεο (Διαδικασία ψηφιοποίησης, Υποδειγματοληψία χρώματος, Συμπίεση κατά MPEG)
 • Οπτικά μέσα αποθήκευσης, Ανάπτυξη, παρουσίαση και αξιολόγηση πολυμεσικών εφαρμογών
 • Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου και Μετάδοση Πολυμέσων-Α μέρος
 • Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου και Μετάδοση Πολυμέσων-Β μέρος.

 

Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος: 

 • Κατασκευή / διαχείριση ιστοσελίδων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου.
 • Εξοικείωση με και χρήση Συστημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Εξοικείωση με και χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
 • Εξοικείωση με και χρήση στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εξοικείωση με και χρήση συστημάτων διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Επίπεδα Δικτύωσης OSI-TCP σύγκριση / περιγραφή επιπέδων
 • ΙΡ διευθύνσεις – Κλάσεις και CIDR
 • Αναπαράσταση διευθύνσεων ΙΡ στο δυαδικό σύστημα
 • Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα
 • Υποδικτύωση τοπικών δικτύων (Ο ρόλος της μάσκας υποδικτύου, Σήμανση μάσκας υποδικτύου με τον παραδοσιακό τρόπο και με τη χρήση CIDR, Δημιουργία υποδικτύων ΙΡ, Εισαγωγή στο Variable Length Subnet Masking, Ασκήσεις – Παραδείγματα)
 • Συσκευές Δικτύωσης Υπολογιστών [Αναδρομή σε βασικούς τρόπους δικτύωσης τοπικών δικτύων (Physical/Logical Bus, Physical/Logical Star), Συσκευές δικτύωσης Switch - τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης Routers - Τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης DSL Routers (Home networks) & WiFi Security (WEP & WPA2), Network Address Translation - Port Address Translation σε DSL Routers, Περιγραφή μετάδοσης σήματος καλωδίων UTP με σύνδεση σε Switches & Hubs, CrossOver & Straight Through συνδεσμολογία, Ρυθμίσεις δικτυακής σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο ΙΡ υπολογιστών Windows]
 • Πρακτική Άσκηση (Δημιουργία καλωδίων δικτύου UTP CAT5 και προσάρτηση συζευκτήρων RJ-45, Σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο με τη χρήση switches & router – Δημιουργία δύο mini τοπικών δικτύων διασυνδεδεμένων με τη χρήση router & switches, Ρύθμιση των υπολογιστών του mini LAN για τη σύνδεσή τους στο τοπικό δίκτυο, LAN Connectivity Testing).

 

Print Friendly