Υποχρεωτικά Μαθήματα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διδάσκων: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να απαριθμούν τις βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά καθεμιάς, να αναζητούν, αξιολογούν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες, καθώς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να εργάζονται ως σύμβουλοι πληροφοριακών συστημάτων.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Ο ρόλος της Πληροφορίας και των ΠΣ στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Επιχειρησιακά ΠΣ: CMS, CRM, ERP, SCM, ΕΑΙ κλπ.
 • Βάσεις, Αποθήκες Δεδομένων και Analytics
 • Μοντελοποίηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Στρατηγικές και διακυβέρνηση ΠΣ/ΤΠ
 • Τάσεις: Web 2.0, κ-επιχειρείν, υπολογιστική νέφους
 • Ειδικά θέματα: Ασφάλεια και Ηθικά ζητήματα.
  Στα πλαίσια του μαθήματος θα εκπονηθούν εργασίες. Επίσης, στη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν εργαστήρια στη χρήση επιλεγμένων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών.

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Διδάσκων: Οικονομίδης Αναστάσιος

Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Δεδομένων και το Διαδίκτυο. Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων, TCP/IP & Εφαρμογές Βασισμένες στο Διαδίκτυο. Μετάδοση Δεδομένων. Μέσα Μετάδοσης. Πολυπλεξία. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς. Δρομολόγηση σε Δίκτυα Μεταγωγής. Έλεγχος Συμφόρησης σε Δίκτυα Δεδομένων. Τοπικά Δίκτυα.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Διδάσκοντες: Σατρατζέμη ΜαρίαΞυνόγαλος Στυλιανός

Σκοπός–στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην  αντικειμενοστρεφή τεχνική ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού, αξιοποιώντας ως γλώσσα προγραμματισμού τη Java. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές και προχωρημένες έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και αποκτούν ικανότητες ανάλυσης προβλημάτων, σχεδίασης της λύσης τους και ανάπτυξης του αντίστοιχου λογισμικού χρησιμοποιώντας σύγχρονα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης: αντικείμενα και κλάσεις.
 • Ορισμός κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι. Μέθοδος main: δημιουργία αντικειμένων και κλήση μεθόδων.
 • Αλληλεπίδραση Αντικειμένων: συσχέτιση κλάσεων, εσωτερική και εξωτερική κλήση μεθόδων, διαγράμματα κλάσεων & διαγράμματα αντικειμένων. Δομές επιλογής.
 • Ομαδοποίηση Αντικειμένων: δυναμικές συλλογές αντικειμένων (ArrayList). Δομές επανάληψης: for, for-each.
 • Ομαδοποίηση Αντικειμένων: στατικές συλλογές αντικειμένων (πίνακας). Δομές επανάληψης: while.
 • Xρήση κλάσεων βιβλιοθήκης: αλφαριθμητικά (String), διάβασμα δεδομένων από το πληκτρολόγιο (Scanner).
 • Κληρονομικότητα: υπερκλάσεις & υποκλάσεις, ιεραρχία κληρονομικότητας, η αρχή της υποκατάστασης, casting, κλάσεις περιτύλιξης.
 • Πολυμορφισμός και υποσκέλιση: στατικός και δυναμικός τύπος μεταβλητής, δυναμικός εντοπισμός μεθόδου.
 • Τεχνικές αφαίρεσης: αφηρημένες κλάσεις και διασυνδέσεις.
 • Μελέτη περίπτωσης: αξιοποίηση κληρονομικότητας, τεχνικών αφαίρεσης και συλλογών αντικειμένων σε αντικειμενοστρεφείς εφαρμογές.
 • Ανάπτυξη Γραφικής Διασύνδεσης Χρήστη – GUI.
 • Επαναληπτική άσκηση.
 • Εξετάσεις. 

 

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή ενός (1) από τα παρακάτω μαθήματα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Διδάσκοντες: Μοσχίδης ΟδυσσέαςΠαπαθανασίου Ιάσων

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μικρο-θεωρίες της λήψης αποφάσεων, ώστε, σε συνδυασμό με τις βασικές εργαστηριακές μεθόδους πληροφορικής, αφενός να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα ανάλυσης, αφετέρου να αναπτυχθούν ικανότητες λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων και διαπραγμάτευσης. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι ορθολογικές (παίγνια), μη συμβατικής λογικής και υποκειμενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, και αναπτύσσεται η μελέτη τής διαχείρισης κρίσεων, καθώς και των τακτικών διαπραγμάτευσης. Ακολούθως, εξετάζονται και εφαρμόζονται σχεσιακά (μεθοδολογίες PROMETHEE I και ΙΙ, παρουσίαση της μεθόδου οπτικοποίησης GAIA, μελέτη περίπτωσης με το Visual PROMETHEE) και αναλυτικά μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία, μελέτη περίπτωσης με το Expert Choice), όπως και η μεθοδολογίες TOPSIS (Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution) και του προγραμματισμού στόχων. Τέλος, μελετώνται δυναμικά και εξελικτικά παίγνια με εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού (Gambit).

2. ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διδάσκοντες: Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία, Χατζηγάγιος Θωμάς

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και η διείσδυση της πληροφορικής ολοένα και περισσότερο στις ποικίλες πτυχές της συναλλακτικής – αλλά και της προσωπικής – ζωής έφεραν στο φως ένα νέο κλάδο δικαίου, το Δίκαιο Πληροφορικής, στο χώρο του οποίου επιχειρείται να ρυθμισθούν ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη χρήση της πληροφορικής. Οι σχετικές εισηγήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των παραπάνω ρυθμίσεων, όπως το θεσμικό πλαίσιο για τη νομιμότητα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και συναλλακτικής ζωής, τη νομική προστασία του λογισμικού, τα προβλήματα του διαδικτυακού δικαίου και ονομάτων χώρου, τις ηλεκτρονικές υπογραφές και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο πληροφορικής και στο ποικιλόμορφο  αντικείμενό του – Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (θεσμικό πλαίσιο, βασικές έννοιες, διακρίσεις δεδομένων, Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων)
 • Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας και  νομική προστασία του υποκειμένου
 • Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον επιχειρηματικό χώρο (πελάτες, καταναλωτές, εργαζόμενοι) με έμφαση στον τραπεζικό τομέα
 • Ιδιωτική ζωή και ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεπικοινωνίες – διαδίκτυο)
 • Χρήση νέων τεχνολογιών. Το παράδειγμα της ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητες (RFID). Κίνδυνοι και προστασία της ιδιωτικότητας
 • Νομική προστασία λογισμικού (προγράμματα Η/Υ – βάσεις δεδομένων)
 • Προβλήματα διαδικτυακού δικαίου
 • Domain name (όνομα χώρου)
 • Ηλεκτρονικές υπογραφές
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Ένταξη του δικαίου πληροφορικής στο σύστημα του δικαίου

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Διδάσκων: Γεωργίου Ανδρέας

Στο μάθημα πραγματοποιείται πολύ συνοπτική ανασκόπηση τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας και μεθοδολογίας εφαρμογής στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων. Δίνεται όμως έμφαση στη θεωρία ουρών αναμονής και στη μετάβαση στην τεχνική της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Για τις διδακτικές ανάγκες χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το μάθημα διαιρείται σε δύο ανισοβαρή τμήματα, εκ των οποίων το δεύτερο αναφέρεται στην προσομοίωση και το πρώτο στη συνοπτική εισαγωγή και στα συστήματα αναμονής και εξυπηρέτησης.

Στόχοι μαθήματος:  Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύσσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης, που θα περιγράφει ένα πραγματικό πρόβλημα, εντοπίζοντας τα σημαντικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη της βέλτιστης απόφασης με βάση του στόχους που τίθενται.
 • Εφαρμόζουν μία συστηματική μεθοδολογία εντοπισμού των εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος και να διερευνούν τη δομή τους.
 • Εντοπίζουν τη λύση η οποία παράγει τη βέλτιστη τιμή ενός μέτρου απόδοσης ή να συγκρίνουν εναλλακτικές προτάσεις αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις.
 • Διερευνούν ένα πρόβλημα με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης στον Η/Υ και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές της για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας, Η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων.
 • Προσδιοριστικά μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Γραμμικός προγραμματισμός
 • Θεωρία Δικτύων
 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της προσομοίωσης – παραδείγματα
 • Στοχαστικές μέθοδοι – Συστήματα Αναμονής και εξυπηρέτησης
 • Εφαρμογές συστημάτων αναμονής
 • Γεννήτριες τυχαίων αριθμών και κατανομές διακριτών γεγονότων
 • Επαλήθευση και εγκυρότητα μοντέλων προσομοίωσης
 • Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση περιπτώσεων προσομοίωσης
 • Τελικές εξετάσεις.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διδάσκοντες: Ιωαννίδης Δημήτριος, Παπαναστασίου Δημήτριος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μεθόδους έρευνας που αφορούν Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, με την βοήθεια της στατιστικής . Οι μέθοδοι της στατιστικής συνοδευόμενοι με τη χρήση Η/Υ αποτελούν σημαντικά εργαλεία των παραπάνω επιστημών, αλλά και οι δυο μαζί δημιουργούν μια νέα επιστήμη την «Επιστήμη των Δεδομένων»(Data Sciences).

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Σημασία Στατιστικής Έρευνας
 • Είδη και πηγές δεδομένων, Δειγματοληψίες
 • Περιγραφικοί τρόποι Μονοδιάστατης Ανάλυσης
 • Περιγραφικοί τρόποι Πολυδιάστατης Ανάλυσης
 • Μοντελοποίηση και Τεχνικές Ελέγχων Θεωρίας
 • Προσδιοριστικοί μέθοδοι  Συσχέτισης
 • Απλό Γραμμικό Μοντέλο Απόφασης
 • Πολλαπλό Γραμμικό Μοντέλο Απόφασης και άλλα
 • Μοντέλα πρόβλεψης
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
 • Τελική εξέταση.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
Διδάσκοντες: Σουμπενιώτης Δημήτριος, Ταμπακούδης Ιωάννης

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος-Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Εργαλεία και τεχνικές για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων
 • Σχέση στρατηγικής και οργανωτικής δομής
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής
 • IT and strategic management
 • IS and strategic management
 • Ειδικά θέματα στρατηγικής και ΙΤ
 • Παρουσίαση –εξέταση στρατηγικών περιπτώσεων
 • Εξετάσεις μαθήματος

6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διδάσκων: Ρουμελιώτης Μάνος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε όλες τις απόψεις των πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβανομένων των βασικών αρχών της λειτουργίας, της επικοινωνίας και της διαχείρισης των υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων και της αριθμητικής των υπολογιστών. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα στο υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) συστημάτων, καθώς και μια βασική γνώση των εννοιών που θα επιτρέψουν τους φοιτητές να εκτιμήσουν τις εξελίξεις στο υλικό και το λογισμικό των υπολογιστών. 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Αρχές Τεχνολογιών Πληροφορικής
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων
 • Αρχές Λογισμικού
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα.

 

Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υπεύθυνη: Καραμάνου Αρετή

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος: 

 • Κατασκευή / διαχείριση ιστοσελίδων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου.
 • Εξοικείωση με και χρήση Συστημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Εξοικείωση με και χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
 • Εξοικείωση με και χρήση στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εξοικείωση με και χρήση συστημάτων διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Υπεύθυνος: Κολοβός Φίλιππος

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Επίπεδα Δικτύωσης OSI-TCP σύγκριση / περιγραφή επιπέδων
 • ΙΡ διευθύνσεις – Κλάσεις και CIDR
 • Αναπαράσταση διευθύνσεων ΙΡ στο δυαδικό σύστημα
 • Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα
 • Υποδικτύωση τοπικών δικτύων (Ο ρόλος της μάσκας υποδικτύου, Σήμανση μάσκας υποδικτύου με τον παραδοσιακό τρόπο και με τη χρήση CIDR, Δημιουργία υποδικτύων ΙΡ, Εισαγωγή στο Variable Length Subnet Masking, Ασκήσεις – Παραδείγματα)
 • Συσκευές Δικτύωσης Υπολογιστών [Αναδρομή σε βασικούς τρόπους δικτύωσης τοπικών δικτύων (Physical/Logical Bus, Physical/Logical Star), Συσκευές δικτύωσης Switch - τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης Routers - Τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης DSL Routers (Home networks) & WiFi Security (WEP & WPA2), Network Address Translation - Port Address Translation σε DSL Routers, Περιγραφή μετάδοσης σήματος καλωδίων UTP με σύνδεση σε Switches & Hubs, CrossOver & Straight Through συνδεσμολογία, Ρυθμίσεις δικτυακής σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο ΙΡ υπολογιστών Windows]
 • Πρακτική Άσκηση (Δημιουργία καλωδίων δικτύου UTP CAT5 και προσάρτηση συζευκτήρων RJ-45, Σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο με τη χρήση switches & router – Δημιουργία δύο mini τοπικών δικτύων διασυνδεδεμένων με τη χρήση router & switches, Ρύθμιση των υπολογιστών του mini LAN για τη σύνδεσή τους στο τοπικό δίκτυο, LAN Connectivity Testing).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
Υπεύθυνος: Ταμπακούδης Ιωάννης

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Συλλογή δεδομένων για συγχωνεύσεις-εξαγορές και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από WorldBank, UNCTAD, Bloomberg, Thomson Financial.
 • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων (συγχωνεύσεις-εξαγορές, άμεσες ξένες επενδύσεις). Πλεονεκτήματα και περιορισμοί. Συγκεκριμένα παραδείγματα.
 • Αξιολόγηση Στρατηγικών Αποφάσεων με τη χρήση εξειδικευμένου software, όπως Excel, SPSS, Eviews.
 • Ανάγνωση-ερμηνεία αποτελεσμάτων. Διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού. Επιλογή χώρων προορισμού των κεφαλαίων.
 • Case studies. Παρουσίαση βιβλιογραφίας, προτάσεις μελλοντικής έρευνας.

 

Print Friendly