Υποχρεωτικά Μαθήματα

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα)

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 

Ακολουθούν οι περιγραφές των μαθημάτων:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να απαριθμούν τις βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά καθεμιάς, να αναζητούν, αξιολογούν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες, καθώς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να εργάζονται ως σύμβουλοι πληροφοριακών συστημάτων.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Ο ρόλος της Πληροφορίας και των ΠΣ στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Επιχειρησιακά ΠΣ: CMS, CRM, ERP, SCM, ΕΑΙ κλπ.
 • Βάσεις, Αποθήκες Δεδομένων και Analytics
 • Μοντελοποίηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Στρατηγικές και διακυβέρνηση ΠΣ/ΤΠ
 • Τάσεις: Web 2.0, κ-επιχειρείν, υπολογιστική νέφους
 • Ειδικά θέματα: Ασφάλεια και Ηθικά ζητήματα.
  Στα πλαίσια του μαθήματος θα εκπονηθούν εργασίες. Επίσης, στη διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν εργαστήρια στη χρήση επιλεγμένων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών.

2. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επικοινωνίες Δεδομένων, Δίκτυα Δεδομένων και το Διαδίκτυο. Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων, TCP/IP & Εφαρμογές Βασισμένες στο Διαδίκτυο. Μετάδοση Δεδομένων. Μέσα Μετάδοσης. Πολυπλεξία. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς. Δρομολόγηση σε Δίκτυα Μεταγωγής. Έλεγχος Συμφόρησης σε Δίκτυα Δεδομένων. Τοπικά Δίκτυα.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σκοπός–στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην  αντικειμενοστρεφή τεχνική ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού, αξιοποιώντας ως γλώσσα προγραμματισμού τη Java. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές και προχωρημένες έννοιες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και αποκτούν ικανότητες ανάλυσης προβλημάτων, σχεδίασης της λύσης τους και ανάπτυξης του αντίστοιχου λογισμικού χρησιμοποιώντας σύγχρονα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης: αντικείμενα και κλάσεις.
 • Ορισμός κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι. Μέθοδος main: δημιουργία αντικειμένων και κλήση μεθόδων.
 • Αλληλεπίδραση Αντικειμένων: συσχέτιση κλάσεων, εσωτερική και εξωτερική κλήση μεθόδων, διαγράμματα κλάσεων & διαγράμματα αντικειμένων. Δομές επιλογής.
 • Ομαδοποίηση Αντικειμένων: δυναμικές συλλογές αντικειμένων (ArrayList). Δομές επανάληψης: for, for-each.
 • Ομαδοποίηση Αντικειμένων: στατικές συλλογές αντικειμένων (πίνακας). Δομές επανάληψης: while.
 • Xρήση κλάσεων βιβλιοθήκης: αλφαριθμητικά (String), διάβασμα δεδομένων από το πληκτρολόγιο (Scanner).
 • Κληρονομικότητα: υπερκλάσεις & υποκλάσεις, ιεραρχία κληρονομικότητας, η αρχή της υποκατάστασης, casting, κλάσεις περιτύλιξης.
 • Πολυμορφισμός και υποσκέλιση: στατικός και δυναμικός τύπος μεταβλητής, δυναμικός εντοπισμός μεθόδου.
 • Τεχνικές αφαίρεσης: αφηρημένες κλάσεις και διασυνδέσεις.
 • Μελέτη περίπτωσης: αξιοποίηση κληρονομικότητας, τεχνικών αφαίρεσης και συλλογών αντικειμένων σε αντικειμενοστρεφείς εφαρμογές.
 • Ανάπτυξη Γραφικής Διασύνδεσης Χρήστη – GUI.
 • Επαναληπτική άσκηση.
 • Εξετάσεις. 

 

Μαθήματα Επιλογής

Επιλογή ενός (1) από τα παρακάτω μαθήματα

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο μάθημα πραγματοποιείται πολύ συνοπτική ανασκόπηση τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας και μεθοδολογίας εφαρμογής στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων. Δίνεται όμως έμφαση στη θεωρία ουρών αναμονής και στη μετάβαση στην τεχνική της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Για τις διδακτικές ανάγκες χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το μάθημα διαιρείται σε δύο ανισοβαρή τμήματα, εκ των οποίων το δεύτερο αναφέρεται στην προσομοίωση και το πρώτο στη συνοπτική εισαγωγή και στα συστήματα αναμονής και εξυπηρέτησης.

Στόχοι μαθήματος:  Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύσσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης, που θα περιγράφει ένα πραγματικό πρόβλημα, εντοπίζοντας τα σημαντικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη της βέλτιστης απόφασης με βάση του στόχους που τίθενται.
 • Εφαρμόζουν μία συστηματική μεθοδολογία εντοπισμού των εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος και να διερευνούν τη δομή τους.
 • Εντοπίζουν τη λύση η οποία παράγει τη βέλτιστη τιμή ενός μέτρου απόδοσης ή να συγκρίνουν εναλλακτικές προτάσεις αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις.
 • Διερευνούν ένα πρόβλημα με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης στον Η/Υ και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές της για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας, Η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων.
 • Προσδιοριστικά μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Γραμμικός προγραμματισμός
 • Θεωρία Δικτύων
 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της προσομοίωσης – παραδείγματα
 • Στοχαστικές μέθοδοι – Συστήματα Αναμονής και εξυπηρέτησης
 • Εφαρμογές συστημάτων αναμονής
 • Γεννήτριες τυχαίων αριθμών και κατανομές διακριτών γεγονότων
 • Επαλήθευση και εγκυρότητα μοντέλων προσομοίωσης
 • Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση περιπτώσεων προσομοίωσης
 • Τελικές εξετάσεις.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μεθόδους έρευνας που αφορούν Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, με την βοήθεια της στατιστικής . Οι μέθοδοι της στατιστικής συνοδευόμενοι με τη χρήση Η/Υ αποτελούν σημαντικά εργαλεία των παραπάνω επιστημών, αλλά και οι δυο μαζί δημιουργούν μια νέα επιστήμη την «Επιστήμη των Δεδομένων»(Data Sciences).

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Σημασία Στατιστικής Έρευνας
 • Είδη και πηγές δεδομένων, Δειγματοληψίες
 • Περιγραφικοί τρόποι Μονοδιάστατης Ανάλυσης
 • Περιγραφικοί τρόποι Πολυδιάστατης Ανάλυσης
 • Μοντελοποίηση και Τεχνικές Ελέγχων Θεωρίας
 • Προσδιοριστικοί μέθοδοι  Συσχέτισης
 • Απλό Γραμμικό Μοντέλο Απόφασης
 • Πολλαπλό Γραμμικό Μοντέλο Απόφασης και άλλα
 • Μοντέλα πρόβλεψης
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
 • Τελική εξέταση.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος-Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Εργαλεία και τεχνικές για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων
 • Σχέση στρατηγικής και οργανωτικής δομής
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής
 • IT and strategic management
 • IS and strategic management
 • Ειδικά θέματα στρατηγικής και ΙΤ
 • Παρουσίαση –εξέταση στρατηγικών περιπτώσεων
 • Εξετάσεις μαθήματος

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας: ψηφιακή εικόνα, ήχος, βίντεο, σχεδιοκίνηση. Διαδραστικά Πολυμέσα. Πολυμέσα στο Διαδίκτυο. Τεχνολογία οπτικών ψηφιακών δίσκων. Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και εξοικείωση με λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή, Μέσα πληροφορίας, Μέτρηση της πληροφορίας (Επικοινωνιακά Μοντέλα, Πληροφορία, Εντροπία, Πλεονασμός)
 • Πολυμέσα – Ψηφιοποίηση και Συμπίεση [Δειγματοληψία (sampling) & Θεώρημα Nyquist, Κβαντοποίηση (quantization), Κωδικοποίηση (coding)], Υπερμέσα
 • Ψηφιακή Εικόνα: Θεωρία χρώματος/χαρακτηριστικά
 • Ψηφιακή Εικόνα: Τεχνολογίες/Συμπίεση κατά JPEG
 • 2D Σχεδιοκίνηση
 • 3D Σχεδιοκίνηση-Εικονική πραγματικότητα
 • Διαδραστικά πολυμέσα
 • Ψηφιακός ήχος (Χαρακτηριστικά του ήχου, Μέθοδοι κωδικοποίησης, Μέθοδοι Συμπίεσης), Πρότυπα, τύποι αρχείων ήχου.
 • Βίντεο (Διαδικασία ψηφιοποίησης, Υποδειγματοληψία χρώματος, Συμπίεση κατά MPEG)
 • Οπτικά μέσα αποθήκευσης, Ανάπτυξη, παρουσίαση και αξιολόγηση πολυμεσικών εφαρμογών
 • Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου και Μετάδοση Πολυμέσων-Α μέρος
 • Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου και Μετάδοση Πολυμέσων-Β μέρος.

 

Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος: 

 • Κατασκευή / διαχείριση ιστοσελίδων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου.
 • Εξοικείωση με και χρήση Συστημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Εξοικείωση με και χρήση εργαλείων Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
 • Εξοικείωση με και χρήση στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εξοικείωση με και χρήση συστημάτων διαχείρισης ανοιχτών δεδομένων.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Επίπεδα Δικτύωσης OSI-TCP σύγκριση / περιγραφή επιπέδων
 • ΙΡ διευθύνσεις – Κλάσεις και CIDR
 • Αναπαράσταση διευθύνσεων ΙΡ στο δυαδικό σύστημα
 • Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα
 • Υποδικτύωση τοπικών δικτύων (Ο ρόλος της μάσκας υποδικτύου, Σήμανση μάσκας υποδικτύου με τον παραδοσιακό τρόπο και με τη χρήση CIDR, Δημιουργία υποδικτύων ΙΡ, Εισαγωγή στο Variable Length Subnet Masking, Ασκήσεις – Παραδείγματα)
 • Συσκευές Δικτύωσης Υπολογιστών [Αναδρομή σε βασικούς τρόπους δικτύωσης τοπικών δικτύων (Physical/Logical Bus, Physical/Logical Star), Συσκευές δικτύωσης Switch - τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης Routers - Τρόπος λειτουργίας, Συσκευές δικτύωσης DSL Routers (Home networks) & WiFi Security (WEP & WPA2), Network Address Translation - Port Address Translation σε DSL Routers, Περιγραφή μετάδοσης σήματος καλωδίων UTP με σύνδεση σε Switches & Hubs, CrossOver & Straight Through συνδεσμολογία, Ρυθμίσεις δικτυακής σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο ΙΡ υπολογιστών Windows]
 • Πρακτική Άσκηση (Δημιουργία καλωδίων δικτύου UTP CAT5 και προσάρτηση συζευκτήρων RJ-45, Σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο με τη χρήση switches & router – Δημιουργία δύο mini τοπικών δικτύων διασυνδεδεμένων με τη χρήση router & switches, Ρύθμιση των υπολογιστών του mini LAN για τη σύνδεσή τους στο τοπικό δίκτυο, LAN Connectivity Testing).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Συλλογή δεδομένων για συγχωνεύσεις-εξαγορές και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από WorldBank, UNCTAD, Bloomberg, Thomson Financial.
 • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων (συγχωνεύσεις-εξαγορές, άμεσες ξένες επενδύσεις). Πλεονεκτήματα και περιορισμοί. Συγκεκριμένα παραδείγματα.
 • Αξιολόγηση Στρατηγικών Αποφάσεων με τη χρήση εξειδικευμένου software, όπως Excel, SPSS, Eviews.
 • Ανάγνωση-ερμηνεία αποτελεσμάτων. Διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού. Επιλογή χώρων προορισμού των κεφαλαίων.
 • Case studies. Παρουσίαση βιβλιογραφίας, προτάσεις μελλοντικής έρευνας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Πρακτική εφαρμογή στην HTML: Οργάνωση και δημιουργία ιστοτόπου.
 • DIV
 • Φόρμες: νέοι τύποι και ιδιότητες HTML5
 • Πρακτική εφαρμογή στα φύλλα ύφους CSS [Δημιουργία μενού με CSS, Παράδειγμα προτύπου (template) ιστοσελίδας βασισμένο σε εξωτερικά CSS, Ενσωμάτωση CSS]
 • Πρακτική εφαρμογή στο GIMP [Επιλογή τμημάτων εικόνας, βελτιστοποίηση πλευρών (refine edge) και επεξεργασία επιλεγμένης περιοχής, Συνδυασμός εικόνων (αλλαγή/αφαίρεση φόντου και δημιουργία συνθέσεων-collage), Διόρθωση Φωτεινότητας και Ισορροπία Χρώματος, Επεξεργασία με μάσκες].

 

Print Friendly