Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών

∙ Η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του προγράμματος οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus.

∙ Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μόνο στα Πανεπιστήμια με τα οποία έχει υπογράψει σχετική συμφωνία το Τμήμα στο οποίο ανήκουν.

∙ Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητας, η επιλογή των φοιτητών γίνεται βάσει διαδικασιών και κριτηρίων τα οποία είναι εκ των προτέρων γνωστά.

∙ Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών λαμβάνει υπόψη το Τμήμα προέλευσής τους, καθώς η μετακίνηση αυτών είναι εφικτή μόνο στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχει συνάψει το Τμήμα στο οποίο φοιτούν.

∙ Η επιλογή των προερχόμενων από το ίδιο Τμήμα φοιτητών πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο επιλογής οι φοιτητές ομαδοποιούνται βάσει του κύκλου σπουδών τους. Στο δεύτερο στάδιο επιλογής τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανά κύκλο σπουδών.

∙ Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον τρίτο κύκλο σπουδών τους (Υποψήφιοι Διδάκτορες), ικανοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι εκείνων των υπολοίπων φοιτητών. Η επιλογή των φοιτητών του τρίτου κύκλου σπουδών γίνεται λαμβάνοντας ιεραρχικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων ή των βεβαιώσεων αποδοχής αυτών θα πρέπει να κατατεθούν στον Διοικητικό Υπεύθυνο του Τμήματος).
  2. Τις συμμετοχές των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, με ή χωρίς κριτές, στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. (Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στον Διοικητικό Υπεύθυνο του Τμήματος αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, καθώς και αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κριτές και μικρότερη σε συνέδρια της ημεδαπής χωρίς κριτές.
  3. Τον αριθμό των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς πιστοποίησης.
  4. Τον μέσο όρο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που οι 7 ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει. Μεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται στο βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

∙  Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών τους (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές) ικανοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι εκείνων των Προπτυχιακών Φοιτητών. Η επιλογή των φοιτητών του δεύτερου κύκλου σπουδών γίνεται λαμβάνοντας ιεραρχικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων ή των βεβαιώσεων αποδοχής αυτών θα πρέπει να κατατεθούν στον Διοικητικό Υπεύθυνο του Τμήματος).
  2. Τις συμμετοχές των φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, με ή χωρίς κριτές, στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. (Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, καθώς και αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας). Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κριτές και μικρότερη σε συνέδρια της ημεδαπής χωρίς κριτές.
  3. Τον αριθμό των ξένων γλωσσών και το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών, όπως αυτά πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς πιστοποίησης
  4. Τον μέσο όρο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αυτός αποδεικνύεται από τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που οι φοιτητές έχουν καταθέσει.

 

Κανονισμός Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Μάρτιος 2015)

 

Print Friendly