Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού τέταρτου (24ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»).

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και  ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: έως 28 Φεβρουαρίου 2020.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc και .pdf).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 • Δύο συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (έντυπο συστατικής σε μορφή .doc και .pdf). Οι συστατικές επιστολές, οι οποίες δεν επιστρέφονται, είναι εμπιστευτικές και οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών του εντύπου ή άλλων επιστολών που έχουν γραφτεί για αυτούς.
 • Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στο ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας). Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
 • Επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, μελέτες, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακό τίτλο, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Kριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων:

 • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας
 • Συνέντευξη

 

Δείτε την προκήρυξη του νέου κύκλου σπουδών (.pdf)

 

Επίσης, ενημερωθείτε για:

 

Τέλος, διαβάστε στο blog μας:

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Τηλ:2310-891514, Ε-mail: f.alexi@uom.edu.gr, misgrad@uom.edu.gr

 

Print Friendly