Νέος κύκλος

Νέος κύκλος

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: έως 31/01/2018 (κλικ στην εικόνα για λεπτομέρειες)

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα: κατεβάστε το ενημερωτικό μας έντυπο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διδάσκοντες: Ευαγγελίδης ΓεώργιοςΚεραμόπουλος Ευκλείδης

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Θα αποκτηθούν γνώσεις σε θέματα όπως (α) σχεδιασμός βάσης δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων της εφαρμογής, (β) υλοποίηση της βάσης δεδομένων σε κάποιο σχεσιακό DBMS, (γ) διαχείριση των περιεχομένων της με τη γλώσσα SQL, (δ) Αποθήκες Δεδομένων και εφαρμογή σε αυτές ανάλυσης τύπου OLAP. Ο διδασκόμενος θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης μέσω της γλώσσας SQL σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Μοντέλο E-R, σχεσιακό μοντέλο, εργαλεία CASE για database forward και reverse engineering, SQL, κανονικοποίηση, θέματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, OLAP.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων
 • Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ)- Case study
 • Σχεσιακό Μοντέλο – Μετατροπή μοντέλου ΟΣ σε σχεσιακούς πίνακες
 • Υλοποίηση σχεσιακού σχήματος – Εργαστηριακή άσκηση με το MySQL Workbench – SQL DDL
 • Κανονικοποίηση με διάσπαση
 • Σχεσιακή Άλγεβρα – SQL Απλά αιτήματα
 • SQL: Σύζευξη, Πράξεις συνόλων
 • SQL: Ταξινόμηση, Null Values, Εμφωλευμένα αιτήματα (IN, Any, All, Exists), Διαίρεση
 • SQL: Τελεστές Συνάθροισης, Ομαδοποίηση, Όψεις
 • SQL: Αποθηκευμένες Διαδικασίες και Εναύσματα
 • Τεχνολογία JDBC
 • Αποθήκες Δεδομένων – Ανάλυση τύπου OLAP.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διδάσκων: Ταμπούρης Ευθύμιος. Προσκεκλημένος ομιλητής: Καθ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης.

Σκοπός-στόχοι μαθήματος:  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ΑΣΠΣ με χρήση της Unified Modeling Language (UML). Οι επιμέρους στόχοι είναι α) η απόκτηση γνώσεων όπως να απαριθμούμε τα βασικά βήματα μιας μεθόδου ΑΣΠΣ και να κατανοούμε τη χρήση των βασικών διαγραμμάτων UML (δραστηριοτήτων, περίπτωσης χρήσης, κλάσεων, ευρωστίας και ακολουθίας), β) η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων όπως να χρησιμοποιούμε το λογισμικό Visual Paradigm για ΑΣΠΣ με χρήση UML, να μεταφράζουμε τα διαγράμματα UML σε κώδικα Java, και γ) η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως να αναπτύσσουμε με την χρήση της ΑΣΠΣ και της UML ένα ΠΣ που να καλύπτει τις ανάγκες ενός οργανισμού.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Φάσεις ΑΣΠΣ και η Φάση Προετοιμασίας
 • Ανάλυση: Προσδιορισμός Απαιτήσεων / Storyboarding
 • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – activity diagrams
 • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – use case diagrams/ points
 • Ανάλυση: Δομική Μοντελοποίηση – class diagrams
 • Σχεδιασμός: Στρατηγικές, σχεδιασμός διεπαφής και use case
 • Σχεδιασμός: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς – sequence & state diagrams
 • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων (class diagram)
 • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός Φυσικής Αρχιτεκτονικής
 • Υλοποίηση: Μετατροπή UML σε Java
 • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης ΠΣ και Επανάληψη.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν και τέσσερα εργαστήρια στη χρήση της UML. 

 

Μαθήματα Επιλογής 

Επιλέγονται δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Διδάσκων: Τσιάτσος Θρασύβουλος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας: ψηφιακή εικόνα, ήχος, βίντεο, σχεδιοκίνηση. Διαδραστικά Πολυμέσα. Πολυμέσα στο Διαδίκτυο. Τεχνολογία οπτικών ψηφιακών δίσκων. Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και εξοικείωση με λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή, Μέσα πληροφορίας, Μέτρηση της πληροφορίας (Επικοινωνιακά Μοντέλα, Πληροφορία, Εντροπία, Πλεονασμός)
 • Πολυμέσα – Ψηφιοποίηση και Συμπίεση [Δειγματοληψία (sampling) & Θεώρημα Nyquist, Κβαντοποίηση (quantization), Κωδικοποίηση (coding)], Υπερμέσα
 • Ψηφιακή Εικόνα: Θεωρία χρώματος/χαρακτηριστικά
 • Ψηφιακή Εικόνα: Τεχνολογίες/Συμπίεση κατά JPEG
 • 2D Σχεδιοκίνηση
 • 3D Σχεδιοκίνηση-Εικονική πραγματικότητα
 • Διαδραστικά πολυμέσα
 • Ψηφιακός ήχος (Χαρακτηριστικά του ήχου, Μέθοδοι κωδικοποίησης, Μέθοδοι Συμπίεσης), Πρότυπα, τύποι αρχείων ήχου.
 • Βίντεο (Διαδικασία ψηφιοποίησης, Υποδειγματοληψία χρώματος, Συμπίεση κατά MPEG)
 • Οπτικά μέσα αποθήκευσης, Ανάπτυξη, παρουσίαση και αξιολόγηση πολυμεσικών εφαρμογών
 • Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου και Μετάδοση Πολυμέσων-Α μέρος
 • Πρωτόκολλα Πραγματικού Χρόνου και Μετάδοση Πολυμέσων-Β μέρος.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Διδάσκων: Καραγιώργος Θεοφάνης

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές την γνώση και την εμπειρία χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι το «Κεφάλαιο», προσόντα απαραίτητα για αυτούς που θα απασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπως αυτά αναμένεται να είναι στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν τη λογιστική στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής όπως είναι οι λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, αλλά και βασικών λογιστικών εννοιών:

 • Απογραφή
 • Ισολογισμός
 • Λογαριασμός (Χρέωση, Πίστωση)
 • Ημερολόγιο
 • Ισοζύγιο
 • Προσδιορισμός Αποτελέσματος
 • LIFO- FIFO
 • Παραλλαγές τιμής κτήσεως

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διδάσκοντες: Μανωλόπουλος ΙωάννηςΠαπαθανασίου Ιάσων

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων τύπου πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης η εκμάθηση ειδικού λογισμικού για την εξοικείωση με μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και εφαρμογή τους σε δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το χώρο των επιχειρήσεων, του χρηματιστηρίου, του μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς κλπ. Τέλος, θα γίνει και μία εισαγωγή στα έμπειρα συστήματα και το λογικό προγραμματισμό με την Prolog, καθώς επίσης μία εισαγωγή στο εργαλείο Analysis Services του MS SQL Server.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων, Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα και στην Prolog (Ι)
 • Προγραμματισμός με Prolog (II)
 • Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Ι).
 • Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΙΙ).
 • Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων
 • Προεπεξεργασία δεδομένων
 • Αποθήκες Δεδομένων
 • Kατηγοριοποίηση (classification)
 • Κανόνες συσχέτισης (association rules)
 • Oμαδοποίηση (clustering).

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Διδάσκοντες: Βλαχοπούλου ΜάρωΠρωτόγερος Νικόλαος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση της στρατηγικής και εφαρμογής του Ηλεκτρονικού και Κινητού Εμπορίου- Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή και τεχνολογική. Η προσέγγιση αυτή γίνεται με την εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις έξι ενότητες των μαθημάτων στη χρήση  της PHP, στη συνέχεια δε σε εξοικείωση με ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα σε επιμέρους επιχειρησιακές λειτουργίες (μάρκετινγκ, εφοδιαστική αλυσίδα και λοιπές διοικητικές λειτουργίες) και σε διάφορα πεδία επιχειρηματικής δράσης (αγροδιατροφικός τομέας, υγεία, τουρισμός, η-διακυβέρνηση, τραπεζική, εκπαίδευση, λιανεμπόριο, διανομή, μεταφορές). Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται η εξοικείωση των συμμετεχόντων στα παραπάνω θέματα. Ειδικότεροι στόχοι είναι οι συμμετέχοντες φοιτητές: α) να μπορούν να προσδιορίσουν εννοιολογικά το ηλεκτρονικό/ κινητό Εμπόριο-Επιχειρείν, να γνωρίσουν τις τεχνολογίες, προϋποθέσεις υποδομής και τους αναγκαίους πόρους. β) να μπορούν να εφαρμόσουν σε πρακτικές εφαρμογές την PHP (κατανόηση λειτουργίας σε συνάρτηση με web Browser / web server, ανάπτυξη και εκτέλεση PHP script, χειρισμός αριθμητικών και αλφαριθμητικών μεταβλητών, Συνθήκες-βρόγχοι-συναρτήσεις, Πίνακες, Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου με PHP – MySQL  -Διαχείριση αρχείων, Εισαγωγή στη MySQL, Σύνοδοι-cookies-αντικείμενα). γ) Να περιγράψουν και να συζητήσουν τις προκλήσεις, το βαθμό διείσδυσης του ηλεκτρονικού/ κινητού Εμπορίου-Επιχειρείν σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς κλάδους. δ) Να κατανοήσουν καινοτόμα μοντέλα (e-m business models) και να αναλύσουν σχετικές εφαρμογές σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς κλάδους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (B2B, B2C, B2G … μοντέλα, ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές προμήθειες, συνεργατικό και ιογενές μάρκετινγκ, μοντέλα κοινότητας, ολοκλήρωσης εφοδιαστικής αλυσίδας, μοντέλα κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.). ε) Να μπορούν να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τα συστήματα ιχνηλάτησης και μέτρησης αποτελεσματικότητας της επιχειρηματικής διαδικτυακής δράσης μέσα από μεθοδολογίες και τεχνολογίες πληροφορικής (web metrics/analyzing,  search engine optimization / marketing, on line advertising measurement,  web site evaluation, social media metrics, etc).

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην PHP, ορισμός και ιστορία PHP, κατανόηση λειτουργίας σε συνάρτηση με web Browser και web server, ανάπτυξη και εκτέλεση PHP script, χειρισμός αριθμητικών και αλφαριθμητικών μεταβλητών
 • Συνθήκες-βρόγχοι-συναρτήσεις
 • Πίνακες
 • Διαχείριση αρχείων
 • Εισαγωγή στη MySQL
 • Σύνοδοι-cookies-αντικείμενα – Σχεδιασμός και ανάπτυξη εμπορικών δικτυακών τόπων/ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο- Ηλεκτρονική επιχείρηση – Mobile Business -marketing
 • Έναρξη μιας επιτυχημένης Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
 • Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά μοντέλα – E-Βusiness Models – Τυπολογία ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων
 • Mobile business & apps –Εφαρμογές μοντέλων σε επιχειρηματικούς κλάδους
 • Social media – Mέτρηση αποτελεσματικότητας της επιχειρηματικής διαδικτυακής δράσης μέσα από μεθοδολογίες και τεχνολογίες πληροφορικής
 • Εξέταση και ανάλυση μελετών περιπτώσεων και βέλτιστων παραδειγμάτων.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διδάσκων: Ταμπούρης Ευθύμιος.

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εμβάθυνση και πρακτική εξάσκηση στη διαχείριση έργων Πληροφορικής Τεχνολογίας (IT project management). Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι: α) η απόκτηση γνώσεων όπως Βασικές Έννοιες, Ορισμός Έργου, Σχεδίαση Έργου, Υλοποίηση Έργου, Ολοκλήρωση, επανεξέταση, βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης, β) η απόκτηση δεξιοτήτων όπως Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση, Συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών, Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο, Χρήση λογισμικού για Project Management και γ) η υιοθέτηση στάσεων όπως Εργασία σε ομάδες, ηγεσία, αλτρουισμός και Εξάσκηση σε «πραγματικές συνθήκες» project management.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή, Εκκίνηση Έργου
 • Ορισμός του Έργου, Προγραμματισμός και Επιλογή Έργου
 • Σύστημα Διαχείρισης: Λειτουργία Ομάδας
 • Σχεδιασμός Έργου: Δομή Ανάλυσης Εργασιών
 • Σχεδιασμός Έργου: ΡΜ μέσω Κρίσιμης Αλυσίδας
 • Σχεδιασμός Χρόνου: Διαγράμματα Gantt
 • Σχεδιασμός Κόστους
 • Σύστημα Διαχείρισης: Διαχείριση Αλλαγών και Κινδύνων
 • Εξασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
 • Ολοκλήρωση: Αποτίμηση Έργου και Επανεξέταση
 • Ολοκλήρωση: Βελτίωση της Απόδοσης ενός Έργου.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αξιοποιηθεί η παιδαγωγική προσέγγιση του Problem Based Learning (PBL). Έτσι, παράλληλα με τις εβδομαδιαίες παραδόσεις, οι φοιτητές θα κληθούν να εργαστούν σε ομάδες με στόχο να προτείνουν, επιλέξουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και αξιολογήσουν ένα έργο πληροφορικής της αρεσκείας τους.

6. ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διδάσκων: Οικονομίδης Αναστάσιος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με τη δημιουργία και οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία. Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες  χαρακτηρίζονται από υψηλά αρχικά κόστη και μηδαμινά οριακά κόστη παραγωγής, υψηλά κόστη μετάβασης (αλλαγής) για τους χρήστες καθώς και ισχυρά φαινόμενα δικτύωσης . Οι επιχειρήσεις θα αναπτύσσουν νέες στρατηγικές τιμολόγησης, θα εισάγουν νέες σειρές ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, θα εκμεταλλεύονται τις επιπτώσεις της θετικής ανάδρασης και του εγκλωβισμού και θα λαμβάνουν υπόψη τις κυβερνητικές ρυθμίσεις.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Ψηφιακή Οικονομία, Αγορά Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,
 • SWOT Ανάλυση, Μελέτη Βιωσιμότητας, Επιχειρηματικό Σχέδιο,
 • Επιχειρησιακές Στρατηγικές,
 • Τιμολόγηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Διαφοροποίηση Εκδόσεων, Διαχείριση Δικαιωμάτων,
 • Κόστος μετάβασης (αλλαγής) και Εγκλωβισμός,
 • Δίκτυα και Θετική Ανάδραση,
 • Συνεργασία και Συμβατότητα, Πρότυπα και Συμμαχίες, Ανταγωνισμός, Ρυθμιστικά θέματα,
 • Προσκεκλημένος ομιλητής,
 • Προσκεκλημένος ομιλητής,
 • Παρουσιάσεις εργασιών,
 • Παρουσιάσεις εργασιών.

7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διδάσκων: Ευαγγελίδης Γεώργιος

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους της Ανάλυσης με τη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ). Η θεωρία και τα εργαστήρια θα δώσουν στους διδασκόμενους μια εκτενή παρουσίαση και πρακτική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των ΓΠΣ, των τεχνικών ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων καθώς και στοιχεία ανάπτυξης και διαχείρισης διαδικτυακών εφαρμογών ΓΠΣ. Οι διδασκόμενοι δεν απαιτείται να έχουν προηγούμενη εμπειρία στα ΓΠΣ.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Ορισμοί βασικών εννοιών
 • Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information Systems – GIS).
 • Το μοντέλο δεδομένων GIS – Δεδομένα τύπου raster
 • Το μοντέλο δεδομένων GIS – Δεδομένα τύπου vector – [Arcview Εργαστήριο 1]
 • Δομές δεδομένων για την αναπαράσταση της επιφάνειας της γης – [Arcview Εργαστήρια 2 και 3]
 • Case Study – [Arcview Εργαστήριο 4]
 • Ανάλυση χωρικών δεδομένων τύπου raster και vector – Παραδείγματα
 • Ανάλυση δικτύων – Παραδείγματα
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση στα GIS
 • QGIS tutorial (μέρος A)
 • QGIS tutorial (μέρος Β)
 • QGIS/GRASS tutorial – Ασκήσεις και Παραδείγματα
 • Web GIS.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διδάσκοντες: Ελευθεριάδης ΙορδάνηςΚύρτσου Αικατερίνη

Ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση της πληροφορίας και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Σε αντίθεση με την κλασσική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι χρηματοοικονομικές αγορές αποτελούνται από ομοιογενή και γραμμικώς αλληλεξαρτώμενα μέρη, τα πραγματικά συστήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τα πολύπλοκα δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα, ικανό να διαταράξει την ρευστότητα της αγοράς και κατά συνέπεια τη σταθερότητα της.

Ο σκοπός του 1ου τμήματος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει: 1)τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές αυτές, 2) τα εργαλεία της θεμελιώδους (financial ratios) και της τεχνικής ανάλυσης (MACD, RSI, OBV, Bollinger Bands, Momentum) και ανάλυση και σημαντικότητας των διαγραμμάτων για την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, 3) επενδυτικές πλατφόρμες του Διαδικτύου με ανάλυση των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

Ο σκοπός του 2ου τμήματος του μαθήματος είναι να διερευνήσει: 1) την επίδραση των ασυμμετριών πληροφόρησης καθώς και των επενδυτικών χαρακτηριστικών στην εξέλιξη ενός χρηματοοικονομικού δικτύου και 2) τις πηγές του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Το μάθημα αποτελείται τόσο από θεωρητικές διαλέξεις όσο και από εργαστήρια με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπολογιστικές μεθόδους.

 

Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη: Καραμάνου Αρετή

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • UML διαγράμματα δραστηριοτήτων με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα κλάσεων με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα ακολουθίας και διαγράμματα μηχανών καταστάσεων με χρήση του Visual Paradigm.

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνοι: Δρ. Τερζής Βασίλειος (Απόφοιτος και Διδάκτωρ MIS) και Δρ. Μορίδης Χρήστος (Διδάκτωρ MIS)

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Μοντέλα αποδοχής νέων πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανάλυση Ευαισθησίας πληροφοριακών συστημάτων
 • Τεχνο-οικονομικοί δείκτες αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων
 • Ολοκληρωμένα μεγάλα Πληροφοριακά Συστήματα: Σχεδίαση και Ανάπτυξη
 • Πληροφοριακά Συστήματα για μεγάλες επιχειρήσεις: Συντήρηση και Ασφάλεια
 • Βέλτιστες πρακτικές Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων: Λειτουργικότητα και βελτιστοποίηση αξιοποίησης πόρων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Υπεύθυνη: Τζαφίλκου Αικατερίνη (Aπόφοιτος και Yποψήφια διδάκτωρ MIS)

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Χρήση συνθηκών, βρόχων,  συναρτήσεων και πινάκων (arrays)  στην PHP.
 • Δημιουργία λειτουργικών φορμών, διαχείριση χρηστών  και χρήση  συνόδων (sessions)  στην PHP.
 • Δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων MySQL με το εργαλείο phpMyAdmin και χρήση ερωτημάτων SQL μέσα από την PHP.
 • Εξειδικευμένα θέματα  MySQL-PHP και προετοιμασία τελικής εργασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Υπεύθυνη: Τζαφίλκου Αικατερίνη (Aπόφοιτος και Yποψήφια διδάκτωρ MIS)

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Πρακτική εφαρμογή στην HTML: Οργάνωση και δημιουργία ιστοτόπου.
 • DIV
 • Φόρμες: νέοι τύποι και ιδιότητες HTML5
 • Πρακτική εφαρμογή στα φύλλα ύφους CSS [Δημιουργία μενού με CSS, Παράδειγμα προτύπου (template) ιστοσελίδας βασισμένο σε εξωτερικά CSS, Ενσωμάτωση CSS]
 • Πρακτική εφαρμογή στο GIMP [Επιλογή τμημάτων εικόνας, βελτιστοποίηση πλευρών (refine edge) και επεξεργασία επιλεγμένης περιοχής, Συνδυασμός εικόνων (αλλαγή/αφαίρεση φόντου και δημιουργία συνθέσεων-collage), Διόρθωση Φωτεινότητας και Ισορροπία Χρώματος, Επεξεργασία με μάσκες].

 

 

Print Friendly