Υποχρεωτικά Μαθήματα

 1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα)

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 5. ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ακολουθούν οι περιγραφές των μαθημάτων:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Θα αποκτηθούν γνώσεις σε θέματα όπως (α) σχεδιασμός βάσης δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων της εφαρμογής, (β) υλοποίηση της βάσης δεδομένων σε κάποιο σχεσιακό DBMS, (γ) διαχείριση των περιεχομένων της με τη γλώσσα SQL, (δ) Αποθήκες Δεδομένων και εφαρμογή σε αυτές ανάλυσης τύπου OLAP. Ο διδασκόμενος θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης μέσω της γλώσσας SQL σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Μοντέλο E-R, σχεσιακό μοντέλο, εργαλεία CASE για database forward και reverse engineering, SQL, κανονικοποίηση, θέματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, OLAP.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων
 • Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ)- Case study
 • Σχεσιακό Μοντέλο – Μετατροπή μοντέλου ΟΣ σε σχεσιακούς πίνακες
 • Υλοποίηση σχεσιακού σχήματος – Εργαστηριακή άσκηση με το MySQL Workbench – SQL DDL
 • Κανονικοποίηση με διάσπαση
 • Σχεσιακή Άλγεβρα – SQL Απλά αιτήματα
 • SQL: Σύζευξη, Πράξεις συνόλων
 • SQL: Ταξινόμηση, Null Values, Εμφωλευμένα αιτήματα (IN, Any, All, Exists), Διαίρεση
 • SQL: Τελεστές Συνάθροισης, Ομαδοποίηση, Όψεις
 • SQL: Αποθηκευμένες Διαδικασίες και Εναύσματα
 • Τεχνολογία JDBC
 • Αποθήκες Δεδομένων – Ανάλυση τύπου OLAP.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος:  Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ΑΣΠΣ με χρήση της Unified Modeling Language (UML). Οι επιμέρους στόχοι είναι α) η απόκτηση γνώσεων όπως να απαριθμούμε τα βασικά βήματα μιας μεθόδου ΑΣΠΣ και να κατανοούμε τη χρήση των βασικών διαγραμμάτων UML (δραστηριοτήτων, περίπτωσης χρήσης, κλάσεων, ευρωστίας και ακολουθίας), β) η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων όπως να χρησιμοποιούμε το λογισμικό Visual Paradigm για ΑΣΠΣ με χρήση UML, να μεταφράζουμε τα διαγράμματα UML σε κώδικα Java, και γ) η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως να αναπτύσσουμε με την χρήση της ΑΣΠΣ και της UML ένα ΠΣ που να καλύπτει τις ανάγκες ενός οργανισμού.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Φάσεις ΑΣΠΣ και η Φάση Προετοιμασίας
 • Ανάλυση: Προσδιορισμός Απαιτήσεων / Storyboarding
 • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – activity diagrams
 • Ανάλυση: Λειτουργική μοντελοποίηση – use case diagrams/ points
 • Ανάλυση: Δομική Μοντελοποίηση – class diagrams
 • Σχεδιασμός: Στρατηγικές, σχεδιασμός διεπαφής και use case
 • Σχεδιασμός: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς – sequence & state diagrams
 • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων (class diagram)
 • Σχεδιασμός: Σχεδιασμός Φυσικής Αρχιτεκτονικής
 • Υλοποίηση: Μετατροπή UML σε Java
 • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης ΠΣ και Επανάληψη.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν και τέσσερα εργαστήρια στη χρήση της UML. 

 

Μαθήματα Επιλογής 

Επιλέγονται δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μικρο-θεωρίες της λήψης αποφάσεων, ώστε, σε συνδυασμό με τις βασικές εργαστηριακές μεθόδους πληροφορικής, αφενός να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα ανάλυσης, αφετέρου να αναπτυχθούν ικανότητες λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων και διαπραγμάτευσης. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι ορθολογικές (παίγνια), μη συμβατικής λογικής και υποκειμενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, και αναπτύσσεται η μελέτη τής διαχείρισης κρίσεων, καθώς και των τακτικών διαπραγμάτευσης. Ακολούθως, εξετάζονται και εφαρμόζονται σχεσιακά (μεθοδολογίες PROMETHEE I και ΙΙ, παρουσίαση της μεθόδου οπτικοποίησης GAIA, μελέτη περίπτωσης με το Visual PROMETHEE) και αναλυτικά μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία, μελέτη περίπτωσης με το Expert Choice), όπως και η μεθοδολογίες TOPSIS (Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution) και του προγραμματισμού στόχων. Τέλος, μελετώνται δυναμικά και εξελικτικά παίγνια με εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού (Gambit).

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές την γνώση και την εμπειρία χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι το «Κεφάλαιο», προσόντα απαραίτητα για αυτούς που θα απασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπως αυτά αναμένεται να είναι στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν τη λογιστική στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής όπως είναι οι λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, αλλά και βασικών λογιστικών εννοιών:

 • Απογραφή
 • Ισολογισμός
 • Λογαριασμός (Χρέωση, Πίστωση)
 • Ημερολόγιο
 • Ισοζύγιο
 • Προσδιορισμός Αποτελέσματος
 • LIFO- FIFO
 • Παραλλαγές τιμής κτήσεως

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων τύπου πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης η εκμάθηση ειδικού λογισμικού για την εξοικείωση με μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και εφαρμογή τους σε δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το χώρο των επιχειρήσεων, του χρηματιστηρίου, του μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς κλπ. Τέλος, θα γίνει και μία εισαγωγή στα έμπειρα συστήματα και το λογικό προγραμματισμό με την Prolog, καθώς επίσης μία εισαγωγή στο εργαλείο Analysis Services του MS SQL Server.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων, Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα και στην Prolog (Ι)
 • Προγραμματισμός με Prolog (II)
 • Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Ι).
 • Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΙΙ).
 • Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων
 • Προεπεξεργασία δεδομένων
 • Αποθήκες Δεδομένων
 • Kατηγοριοποίηση (classification)
 • Κανόνες συσχέτισης (association rules)
 • Oμαδοποίηση (clustering).

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

Η αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (ΗΕ) καθίσταται όλο και πιο σημαντική για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες, μοντέλα, αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες στο ΗΕ, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, καθώς επίσης και τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εξετάζει τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες εξελίξεις στο ΗΕ, τα είδη ΗΕ, το λιανικό ΗΕ στο Διαδίκτυο, την συμπεριφορά του καταναλωτή στο Διαδίκτυο, την ψηφιακή διαφήμιση & μάρκετινγκ, το ΗΕ μεταξύ επιχειρήσεων, τα μοντέλα εσόδων ΗΕ, τις βασικές εφαρμογές του ΗΕ, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του ΗΕ, τις ψηφιακές πλατφόρμες, το συνεργατικό ΗΕ, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς/ δημοπρασίες, τους ευφυείς πράκτορες, τις ψηφιακές πληρωμές και το κινητό εμπόριο. Επίσης εξετάζει τις βασικές πρακτικές διαφήμισης & μάρκετινγκ σε ιστοτόπους, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, βίντεο και παιχνίδια. Τέλος αξιοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία και τεχνικές για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την δημοσίευση και την προώθηση ενός δικτυακού τόπου.

Περίγραμμα Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τους τύπους, την τεχνολογία και την ιστορική εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Παρουσίαση σύγχρονων τάσεων στην αγορά, αποτίμηση κα προβλέψεις για το μέλλον.
 • Επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Γνωριμία με τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου και παραδείγματα μεγάλων επιχειρηματικών μοντέλων B2C και B2B. Στρατηγική των επιχειρήσεων, μηχανισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου και αλληλεπίδρασης με τον πελάτη.
 • Η υποδομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου: To Internet, το Web, το Cloud και η πλατφόρμα φορητότητας. Κατανόηση των τεχνολογικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του Internet, του Web και του Cloud. Κατανόηση των τρόπων υποστήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, και των επιπτώσεων των εφαρμογών εμπορίου για φορητές συσκευές. Περιγραφή του ρόλου και των υπηρεσιών των παρόχων φιλοξενίας (hosting providers), συζήτηση για θέματα διαλειτουργικότητας.
 • Λιανικές πωλήσεις και υπηρεσίες στο Internet: Ανάλυση της βιωσιμότητας εταιρειών του Internet, παραδείγματα ταξιδιωτικών και οικονομικών υπηρεσιών στο Internet, υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων και βοηθήματα λήψης αποφάσεων αγορών. Ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • Κατασκευή παρουσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη: Αρχές σχεδίασης ιστότοπων και χαρακτηριστικά πετυχημένων ιστοσελίδων. Μεθοδική προσέγγιση σχεδιασμού, ανάλυσης, σχεδίασης και κατασκευής ηλεκτρονικής παρουσίας. Προδιαγραφές εμπειρίας χρήστη (UX), δεδομένα κινήσεων ματιού (eye tracking) και αναλυτική δεδομένων (data analytics). Εργαλεία ανάπτυξης εμπορικών ιστότοπων και θέματα επιλογής λογισμικού.
 • Marketing και Διαφήμιση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Γνωριμία με το κοινό του Internet και τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Τύποι, στρατηγικές κι εργαλεία για Marketing στο Internet και ηλεκτρονική διαφήμιση. Παραδείγματα local marketing και neuromarketing.
 • Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης και κοινωνικό Marketing: Κατανόηση των μεθοδολογιών κατάταξης και του τρόπου που δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης. Γνωριμία με βασικές έννοιες και μεθόδους βελτιστοποίησης ιστοσελίδων (SEO). Κοινωνικό Marketing μέσω Facebook, Printerest και Twitter.
 • Ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Κατανόηση των βασικών αρχών που συνδέονται με την έννοια της ιδιωτικότητας και των διάφορων τύπων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ζητήματα φορολόγησης, διακυβέρνησης, δημόσιας ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοιας. Το πρόβλημα της ασφάλειας πληροφοριών και μέθοδοι επιθέσεων με κακόβουλο λογισμικό.
 • WordPress CMS -Μέρος Α: Γνωριμία με το WordPress κι εργασία με θέματα εμφάνισης. Κατανόηση της φιλοξενίας στο web, τοπική εγκατάσταση του WordPress (με το πακέτο WAMP/XAMPP) και πρώτη γνωριμία με το WordPress. Αναζήτηση, εγκατάσταση κι ενεργοποίηση θέματος, παραμετροποίηση των βασικών συστατικών του (header, background, κ.ά.).
 • WordPress CMS – Μέρος Β: Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου. Δημιουργία αναρτήσεων και ιεραρχία με κατηγορίες, δημιουργία σελίδων και μενού πλοήγησης, χρήση και βασικές λειτουργίες του κειμενογράφου, εργασία με widget και αρχεία μέσων.
 • WordPress CMS -Μέρος Γ: Εργασία με επεκτάσεις-plugins. Εφαρμογές επεκτάσεων για image gallery, image slider, content slider, social media, χάρτες google maps, φόρμες επικοινωνίας και ρύθμιση εμφάνισης περιεχομένου με τη χρήση shortcodes.
 • WordPress CMS – Μέρος Δ: Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Δημιουργία ηλ. καταστήματος με το WooCommerce, προσθήκη, κατηγοριοποίηση κι επεξεργασία προϊόντων, δημιουργία καλαθιού και σελίδας παραγγελίας, ρύθμιση τρόπων πληρωμής, παράδοσης και εξόδων μεταφοράς, διαχείριση παραγγελιών.

5. ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σκοπός-στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με τη δημιουργία και οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία. Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες  χαρακτηρίζονται από υψηλά αρχικά κόστη και μηδαμινά οριακά κόστη παραγωγής, υψηλά κόστη μετάβασης (αλλαγής) για τους χρήστες καθώς και ισχυρά φαινόμενα δικτύωσης . Οι επιχειρήσεις θα αναπτύσσουν νέες στρατηγικές τιμολόγησης, θα εισάγουν νέες σειρές ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, θα εκμεταλλεύονται τις επιπτώσεις της θετικής ανάδρασης και του εγκλωβισμού και θα λαμβάνουν υπόψη τις κυβερνητικές ρυθμίσεις.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Ψηφιακή Οικονομία, Αγορά Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,
 • SWOT Ανάλυση, Μελέτη Βιωσιμότητας, Επιχειρηματικό Σχέδιο,
 • Επιχειρησιακές Στρατηγικές,
 • Τιμολόγηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Διαφοροποίηση Εκδόσεων, Διαχείριση Δικαιωμάτων,
 • Κόστος μετάβασης (αλλαγής) και Εγκλωβισμός,
 • Δίκτυα και Θετική Ανάδραση,
 • Συνεργασία και Συμβατότητα, Πρότυπα και Συμμαχίες, Ανταγωνισμός, Ρυθμιστικά θέματα,
 • Προσκεκλημένος ομιλητής,
 • Προσκεκλημένος ομιλητής,
 • Παρουσιάσεις εργασιών,
 • Παρουσιάσεις εργασιών.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση της πληροφορίας και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Σε αντίθεση με την κλασσική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι χρηματοοικονομικές αγορές αποτελούνται από ομοιογενή και γραμμικώς αλληλεξαρτώμενα μέρη, τα πραγματικά συστήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με τα πολύπλοκα δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούν προσδιοριστικό παράγοντα, ικανό να διαταράξει την ρευστότητα της αγοράς και κατά συνέπεια τη σταθερότητα της.

Ο σκοπός του 1ου τμήματος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει: 1)τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές αυτές, 2) τα εργαλεία της θεμελιώδους (financial ratios) και της τεχνικής ανάλυσης (MACD, RSI, OBV, Bollinger Bands, Momentum) και ανάλυση και σημαντικότητας των διαγραμμάτων για την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, 3) επενδυτικές πλατφόρμες του Διαδικτύου με ανάλυση των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

Ο σκοπός του 2ου τμήματος του μαθήματος είναι να διερευνήσει: 1) την επίδραση των ασυμμετριών πληροφόρησης καθώς και των επενδυτικών χαρακτηριστικών στην εξέλιξη ενός χρηματοοικονομικού δικτύου και 2) τις πηγές του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Το μάθημα αποτελείται τόσο από θεωρητικές διαλέξεις όσο και από εργαστήρια με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπολογιστικές μεθόδους.

 

Φροντιστηριακά/Εργαστηριακά μαθήματα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • UML διαγράμματα δραστηριοτήτων με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα κλάσεων με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα ακολουθίας και διαγράμματα μηχανών καταστάσεων με χρήση του Visual Paradigm.

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • Μοντέλα αποδοχής νέων πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανάλυση Ευαισθησίας πληροφοριακών συστημάτων
 • Τεχνο-οικονομικοί δείκτες αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων
 • Ολοκληρωμένα μεγάλα Πληροφοριακά Συστήματα: Σχεδίαση και Ανάπτυξη
 • Πληροφοριακά Συστήματα για μεγάλες επιχειρήσεις: Συντήρηση και Ασφάλεια
 • Βέλτιστες πρακτικές Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων: Λειτουργικότητα και βελτιστοποίηση αξιοποίησης πόρων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • WordPress CMS -Μέρος Α: Γνωριμία με το WordPress κι εργασία με θέματα εμφάνισης. Κατανόηση της φιλοξενίας στο web, τοπική εγκατάσταση του WordPress (με το πακέτο WAMP/XAMPP) και πρώτη γνωριμία με το WordPress. Αναζήτηση, εγκατάσταση κι ενεργοποίηση θέματος, παραμετροποίηση των βασικών συστατικών του (header, background, κ.ά.).
 • WordPress CMS – Μέρος Β: Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου. Δημιουργία αναρτήσεων και ιεραρχία με κατηγορίες, δημιουργία σελίδων και μενού πλοήγησης, χρήση και βασικές λειτουργίες του κειμενογράφου, εργασία με widget και αρχεία μέσων.
 • WordPress CMS -Μέρος Γ: Εργασία με επεκτάσεις-plugins. Εφαρμογές επεκτάσεων για image gallery, image slider, content slider, social media, χάρτες google maps, φόρμες επικοινωνίας και ρύθμιση εμφάνισης περιεχομένου με τη χρήση shortcodes.
 • WordPress CMS – Μέρος Δ: Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Δημιουργία ηλ. καταστήματος με το WooCommerce, προσθήκη, κατηγοριοποίηση κι επεξεργασία προϊόντων, δημιουργία καλαθιού και σελίδας παραγγελίας, ρύθμιση τρόπων πληρωμής, παράδοσης και εξόδων μεταφοράς, διαχείριση παραγγελιών.

 

Print Friendly