Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα καταβάλλεται το ποσό των 2.950 ευρώ ως τέλος φοίτησης από κάθε φοιτητή.

Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο. Η Α” δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η Β” δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Η καταβολή των δόσεων γίνεται ως εξής:

  • Α” Εξάμηνο. α” δόση: 500 ευρώ, β” δόση: 490 ευρώ
  • Β” Εξάμηνο. α” δόση: 490 ευρώ, β” δόση: 490 ευρώ
  • Γ” Εξάμηνο. α” δόση: 490 ευρώ, β” δόση: 490 ευρώ.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886 (ΙΒΑΝ: GR78 0172 2020 0052 0201 1660 886).

Στην περίπτωση που, μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία στον προβλεπόμενο χρόνο συν ένα επιπλέον εξάμηνο, υποχρεούται στην καταβολή του ποσού των 100 ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, πέραν των δύο ετών από την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

Επιστροφή διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ” αίτηση του φοιτητή και εφόσον ο φοιτητής αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) το αργότερο εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης – Υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης φοιτητές που δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4485/2017, δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, μετά την υποβολή των αιτήσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Όσοι φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυνα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Εκτός των υποτροφιών με βάση τα οικονομικά κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 35 του ν.4485/2017, θα παρέχεται μια πλήρης υποτροφία με ακαδημαϊκά κριτήρια η οποία θα συνίσταται σε απαλλαγή από το σύνολο 100% του ποσού των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες είναι εξαμηνιαίες, με βάση απόφαση της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες απαλλαγής από την καταβολή του ποσού των διδάκτρων του πρώτου εξαμήνου χορηγούνται με βάση την κατάταξη εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ οι υποτροφίες για καθένα από τα δύο τελευταία εξάμηνα θα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία (επίδοση) των μεταπτυχιακών φοιτητών από το προηγούμενο εξάμηνο (εφόσον έχουν περάσει όλα τα μαθήματα στην πρώτη εξέταση) και την τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει ύστερα από υπόδειξη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση που ένας υπότροφος φοιτητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, η ΕΔΕ προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.

Στην περίπτωση που σε δικαιούχο ακαδημαϊκής υποτροφίας χορηγείται ήδη απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια, θα αποφασίζει η ΕΔΕ για τη χορήγηση της ακαδημαϊκής υποτροφίας.

Υποτροφίες επίσης για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται από άλλους φορείς (όπως π.χ. ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας κλπ). Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει υποτροφία ή επιχορηγείται από κάποιον άλλο φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το ΔΠΜΣ.

Οι υπότροφοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους θα υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και κάθε υπότροφου μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία  περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών.

Άλλες Διευκολύνσεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, πάσο, σίτιση και οτιδήποτε άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ειδικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη (όροι, προϋποθέσεις κλπ. περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις του site μας.

Print Friendly