Εισαγωγή

Επικοινωνία

Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα από Πανεπιστήμιο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με Πληροφοριακά Συστήματα, Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και

β) Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα καθορίζεται στην προκήρυξη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τεκμήριο καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί και η κατοχή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή από Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είχε σαν προϋπόθεση την Αγγλική γλώσσα για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά).

Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για το Διδακτορικό υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα δύο φορές το χρόνο (μια φορά κατά το εαρινό εξάμηνο και μια φορά κατά το χειμερινό εξάμηνο), σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται εγκαίρως στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο, στο δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ. (https://mis.uom.gr) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://www.uom.gr).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Έντυπη αίτηση στην οποία αναγράφεται το πεδίο έρευνας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
  • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
  • Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) των ανωτέρω πτυχίων
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής (εάν υπάρχουν)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για ολόκληρη τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Αποφασίζει εάν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να μελετήσει θεματικές ενότητες σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή (Independent Study). Τα μέλη των σχετικών επιτροπών (Συμβουλευτική Τριμελής Επιτροπή, Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή) πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι 5 (πέντε) υποψήφιους διδάκτορες.