Μεταπτυχιακό

Μεταπτυχιακό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems) έχει ως σκοπό την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Το πρόγραμμα οδηγεί αφενός στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.Sc. in Information Systems), αφετέρου στην πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α, Β και Γ) και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η υποχρεωτική, ανελλιπής παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα και η συγγραφή και εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών και εκπονείται κατά το Γ εξάμηνο των σπουδών.

Ως ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα ορίζονται τα τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ-ΔΙΚΑΤΣΑ) και να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων: από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου, κάθε χρόνο.

Έναρξη Μαθημάτων: τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται εγκαίρως, στους ιστότοπους του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.