Διαδικασία εισαγωγής

Διαδικασία εισαγωγής

Απαιτήσεις-προϋποθέσεις

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί επιπλέον του αριθμού εισακτέων, υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και αλλοδαποί υπότροφοι Κρατικών Φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος . Ο αριθμός των υποτρόφων που θα γίνονται δεκτοί θα καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής των φοιτητών αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και στον ημερήσιο τύπο. Τα αποτελέσματα της τελικής επιλογής των υποψηφίων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον κάθε κύκλο σπουδών κατά έτος.

Αξιολόγηση υποψηφίων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι αφενός η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφετέρου η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. Η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνεται με την κατάθεση νόμιμου τίτλου-αποδεικτικού.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης είναι:

Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του υποψηφίου στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%) όπου θα υπολογίζεται η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα και τα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.α.).

Καταρτίζεται κατάλογος από την τελική βαθμολογία της δεύτερης φάσης με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες. Ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα επιλέγονται.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό διαρκεί από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο νέος κύκλος σπουδών ξεκινάει κάθε Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Αναλυτικές λεπτομέρειες περιγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (έντυπο συστατικής σε μορφή .doc και .pdf). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται απευθείας από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών
  • Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
  • Επιπρόσθετα προσόντα (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις-βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων κλπ).
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

* Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη του νέου κύκλου σπουδών.