Αξιολόγηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από τις επιτροπές των Δ.Π.Μ.Σ., και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται, ανά πρόγραμμα ως εξής:

 • 10
 • 9,5
 • 9
 • 8,5
 • 8
 • 7,5
 • 7
 • 6,5
 • 6
 • 5,5
 • 5
 • ΑΠ=Αποτυχία

Μεταπτυχιακός Φοιτητής που βαθμολογείται στην πρώτη εξέταση ενός μαθήματος με βαθμό ΑΠ (αποτυχία στις εξετάσεις ή/και στις εργασίες, είτε μη προσέλευση στις εξετάσεις), επανεξετάζεται μία και μόνο φορά σε επαναληπτική εξέταση σε διάστημα 4 μηνών από της εκδόσεως των αποτελεσμάτων.

Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων της περιόδου Ιανουαρίου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων της περιόδου Ιουνίου πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία της επαναληπτικής εξέτασης ορίζεται με ευθύνη του διδάσκοντα σε συνεργασία με τη Γραμματεία. Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν αποτύχει και πάλι έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα το εξάμηνο που θα διδαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και να εξεταστεί στην επόμενη τακτική εξέταση. Σε περίπτωση πουη το μάθημα δεν διδαχθεί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο μάθημα και ισχύει η ανωτέρω διαδικασία.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα προκειμένου να τους επιτραπεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του Β” εξαμήνου οφείλουν το ανώτερο μέχρι δύο (2) μαθήματα, να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία μετά από έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

Η κλίμακα κατανομής των βαθμών για την ταξινόμηση του τίτλου σπουδών είναι:

ΑΡΙΣΤΑ: 8,50 έως 10,00

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ: 6,50 έως 8,49

ΚΑΛΩΣ: 5,00 έως 6,49

Διάρκεια εξεταστικής περιόδου

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων είναι δύο ή τρεις εβδομάδες. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται κατά τη διάρκεια του κάθε εξαμήνου και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Για τη διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων λειτουργεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟΔΙΠ) και σύμφωνα με τις επιταγές της Ανώτατης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν το κάθε μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη, τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία τους, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης -για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές- βιβλιογραφίας, την προθυμία τους να απαντούν σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου κλπ.

Το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία και αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών. Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου διαρκεί ελάχιστο χρόνο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο μάθημα του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και έχουν παραλάβει το σχετικό κουπόνι. Το κουπόνι διανέμεται με τυχαίο τρόπο εντός του εξαμήνου, μεταξύ της 11ης και της 12ης εβδομάδας των μαθημάτων.