Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα)

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ακολουθούν οι περιγραφές των μαθημάτων:

Υποχρεωτικά μαθήματα

1. Βάσεις δεδομένων

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αποκτηθούν γνώσεις σε θέματα όπως (α) ο σχεδιασμός βάσης δεδομένων σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων της εφαρμογής, (β) η υλοποίηση της βάσης δεδομένων σε κάποιο σχεσιακό DBMS, (γ) η διαχείριση των περιεχομένων της με τη γλώσσα SQL, (δ) οι Αποθήκες δεδομένων και εφαρμογή σε αυτές ανάλυσης τύπου OLAP. Ο διδασκόμενος θα αποκτήσει γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρήσης μέσω της γλώσσας SQL σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Μοντέλο E-R, σχεσιακό μοντέλο, εργαλεία CASE για database forward και reverse engineering, SQL, κανονικοποίηση, θέματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, OLAP.

2. Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων για την ΑΣΠΣ με χρήση της Unified Modeling Language (UML). Οι επιμέρους στόχοι είναι α) η απόκτηση γνώσεων όπως να απαριθμούμε τα βασικά βήματα μιας μεθόδου ΑΣΠΣ και να κατανοούμε τη χρήση των βασικών διαγραμμάτων UML (δραστηριοτήτων, περίπτωσης χρήσης, κλάσεων, ευρωστίας και ακολουθίας), β) η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων όπως να χρησιμοποιούμε το λογισμικό Visual Paradigm για ΑΣΠΣ με χρήση UML, να μεταφράζουμε τα διαγράμματα UML σε κώδικα Java, και γ) η απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως να αναπτύσσουμε με τη χρήση της ΑΣΠΣ και της UML ένα ΠΣ που να καλύπτει τις ανάγκες ενός οργανισμού. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια στη χρήση της UML.

Μαθήματα επιλογής

Επιλέγονται δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα:

1. Εργαστήριο διοικητικών παιγνίων

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μικροθεωρίες της λήψης αποφάσεων, ώστε, σε συνδυασμό με τις βασικές εργαστηριακές μεθόδους πληροφορικής, αφενός να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα ανάλυσης, αφετέρου να αναπτυχθούν ικανότητες λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων και διαπραγμάτευσης. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι ορθολογικές (παίγνια), μη συμβατικής λογικής και υποκειμενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, και αναπτύσσεται η μελέτη τής διαχείρισης κρίσεων, καθώς και των τακτικών
διαπραγμάτευσης. Ακολούθως, εξετάζονται και εφαρμόζονται σχεσιακά (μεθοδολογίες PROMETHEE I και ΙΙ, παρουσίαση της μεθόδου οπτικοποίησης GAIA, μελέτη περίπτωσης με το Visual PROMETHEE) και αναλυτικά μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία, μελέτη περίπτωσης με το Expert Choice), όπως και η μεθοδολογίες TOPSIS (Technique of
Order Preference Similarity to the Ideal Solution) και του προγραμματισμού στόχων. Τέλος, μελετώνται δυναμικά και εξελικτικά παίγνια με εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού (Gambit).

2. Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής

Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές την γνώση και την εμπειρία χρήσης ενός πρότυπου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι το «Κεφάλαιο», προσόντα απαραίτητα για αυτούς που θα απασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μηχανογραφημένα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπως
αυτά αναμένεται να είναι στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν τη λογιστική στην πράξη με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής όπως είναι οι λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, αλλά και βασικών λογιστικών εννοιών, όπως η Απογραφή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός (Χρέωση, Πίστωση), το Ημερολόγιο, το Ισοζύγιο, ο Προσδιορισμός Αποτελέσματος.

3. Εφαρμογές επιχειρηματικής αναλυτικής

Τα τελευταία χρόνια ο όγκος και η ποικιλία των δεδομένων που παράγονται από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές αυξάνεται ταχύτατα. Η επιχειρηματική αναλυτική αφορά τη χρήση των δεδομένων αυτών για την βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. Το μάθημα αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στη γλώσσα Python για επιχειρηματική αναλυτική. Βασίζεται στη χρήση και ανάλυση πραγματικών δεδομένων μεγάλων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν
τη γλώσσα Python για να προετοιμάζουν, μετασχηματίζουν, εξερευνούν και να οπτικοποιούν επιχειρηματικά δεδομένα μεγάλου όγκου καθώς και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Επίσης, οι φοιτητές θα μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα μηχανικής μάθησης για να επιλύουν πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού
Python, πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα μεγάλου όγκου, σύγχρονους αλγορίθμους καθώς και πραγματικές υποδομές υπολογιστικής νέφους. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιούν δημοφιλείς υπηρεσίες
διαμοιρασμού και εκτέλεσης κώδικα (π.χ., Github και Kaggle). Στους φοιτητές θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (π.χ., DataCamp) καθώς και σε υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους (π.χ., GoogleCloudPlatform). Τέλος, στους φοιτητές θα παρέχεται πλήρως τεκμηριωμένος κώδικας υπό τη μορφή αρχείων Jupyternotebooks.

4. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακό μάρκετινγκ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες, μοντέλα, αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες στο ΗΕ, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, καθώς επίσης και τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εξετάζει τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες εξελίξεις στο ΗΕ, τα είδη ΗΕ, το λιανικό ΗΕ στο Διαδίκτυο, την συμπεριφορά του καταναλωτή στο Διαδίκτυο, την ψηφιακή διαφήμιση και μάρκετινγκ, το ΗΕ μεταξύ επιχειρήσεων, τα μοντέλα εσόδων ΗΕ, τις βασικές εφαρμογές του ΗΕ, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του ΗΕ, τις ψηφιακές πλατφόρμες, το συνεργατικό ΗΕ, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς/δημοπρασίες, τους ευφυείς πράκτορες, τις ψηφιακές πληρωμές και το κινητό εμπόριο, ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, αρχές σχεδίασης ιστότοπων και χαρακτηριστικά πετυχημένων ιστοσελίδων, ανάλυση της βιωσιμότητας εταιρειών του Internet και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Επίσης εξετάζει τις βασικές πρακτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ σε ιστοτόπους, κοινωνικά δίκτυα, βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης και κοινωνικό Marketing, βίντεο και παιχνίδια. Αξιοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία και τεχνικές για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την δημοσίευση και την προώθηση ενός δικτυακού τόπου. Γνωριμία με το WordPress κι εργασία με θέματα εμφάνισης, δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου, εργασία με επεκτάσεις-plugins και ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Γνωριμία με την πλατφόρμα GoogleAnalytics, GA Universal και ερμηνεία αναφορών: Ενεργοποίηση και διαχείριση demo λογαριασμού. Web analytic αναφορές, μετρικές και διαστάσεις. Τμηματοποίηση χρηστών. Ανάλυση και σύγκριση αναφορών. Οργάνωση αναφορών σε γραφική διάταξη-dashboards. GoogleAds: Δημιουργία Διαφημιστικής Καμπάνιας και κατανόηση της δομής της καμπάνιας και των βημάτων για τη δημιουργίας διαφημίσεων. Κατανόηση βέλτιστων πρακτικών πληρωμένης προώθησης.

5. Στρατηγικές ψηφιακής επιχείρησης

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή με τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία. Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από υψηλά αρχικά κόστη και μηδαμινά οριακά κόστη παραγωγής, υψηλά κόστη μετάβασης (αλλαγής) για τους χρήστες καθώς και ισχυρά φαινόμενα δικτύωσης. Στην ψηφιακή οικονομία, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αναπτύσσουν νέες επιχειρηματικές ιδέες και μοντέλα, να εισάγουν νέες σειρές ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, να εκμεταλλεύονται τις επιπτώσεις της θετικής ανάδρασης και του εγκλωβισμού και να λαμβάνουν υπόψη τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Αναλύονται θέματα σχετικά με την Ψηφιακή Οικονομία, την Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς επιχειρήσεις, Στρατηγικές, την εφαρμογή SWOT Ανάλυσης, Ανάλυσης Αγοράς, Μελέτης Βιωσιμότητας, Επιχειρηματικού Σχεδίου, την Οικονομία του Διαμοιρασμού και Ψηφιακές Πλατφόρμες, το Ψηφιακό Χρήμα και τις Ψηφιακές Πληρωμές, την Τιμολόγηση
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, την Διαφοροποίηση Εκδόσεων Λογισμικού, Διαχείριση Δικαιωμάτων, το Κόστος μετάβασης (αλλαγής) και τον Εγκλωβισμό, τις Οικονομίες κλίμακας και τα της αποτελέσματα δικτύωσης, τα Ανοιxτά συστήματα, την Συμβατότητα και τα Πρότυπα, τις Συμμαχίες και τον Ανταγωνισμός στο χώρο της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Παρουσιάζονται παραδείγματα και εφαρμογές σε Ψηφιακό Τουρισμό,
Εκπαίδευση, Πολιτισμό κλπ.

6. Αναλυτική των δεδομένων στη χρηματοοικονομική

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στόχος της 1ης ενότητας του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες των μεγάλων δεδομένων, στον χώρο της Χρηματοοικονομικής, της Τραπεζικής και της Διαχείρισης Κινδύνου. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές που θα χρησιμεύουν ως πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την επιχείρηση, να αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα για την
πραγματοποίηση προβλέψεων και επιλογή των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων, να περιγράφουν τη διαδικασία, μεθόδους, και εργαλεία για την διαχείριση κινδύνου με χρήση μεγάλων δεδομένων, να κατανοούν
τη χρήση εργαλείων λογισμικού για την αξιοποίηση της αναλυτικής μεγάλων δεδομένων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής. O σκοπός του 2ου μέρους του μαθήματος είναι η επεξεργασία δεδομένων από διαφορετικής φύσης χρηματοοικονομικά συστήματα. Σε επίπεδο ποσοτικό αναλύονται δεδομένα σε διαφορετικές συχνότητες και δείγματα έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι μηχανισμοί διάχυσης της χρηματοοικονομικής πληροφορίας. Σε επίπεδο ποιοτικό εξετάζονται αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται είτε τίτλοι που έχουν εσωτερική αξία είτε προϊόντα τα οποία προκύπτουν μέσα από
ψηφιακές διαδικασίες (π.χ. cryptocurrencies). Το μάθημα αποτελείται τόσο από θεωρητικές διαλέξεις όσο και από εργαστήρια με στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υπολογιστικές μεθόδους

Εργαστηριακά/Φροντιστηριακά μαθήματα

Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • UML διαγράμματα δραστηριοτήτων με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα κλάσεων με χρήση του Visual Paradigm
 • UML διαγράμματα ακολουθίας και διαγράμματα μηχανών καταστάσεων με χρήση του Visual Paradigm.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακό μάρκετινγκ

Περίγραμμα Εργαστηριακού Μαθήματος:

 • WordPress CMS -Μέρος Α: Γνωριμία με το WordPress κι εργασία με θέματα εμφάνισης. Κατανόηση της φιλοξενίας στο web, τοπική εγκατάσταση του WordPress (με το πακέτο WAMP/XAMPP) και πρώτη γνωριμία με το WordPress. Αναζήτηση, εγκατάσταση κι ενεργοποίηση θέματος, παραμετροποίηση των βασικών συστατικών του (header, background, κ.ά.).
 • WordPress CMS – Μέρος Β: Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου. Δημιουργία αναρτήσεων και ιεραρχία με κατηγορίες, δημιουργία σελίδων και μενού πλοήγησης, χρήση και βασικές λειτουργίες του κειμενογράφου, εργασία με widget και αρχεία μέσων.
 • WordPress CMS -Μέρος Γ: Εργασία με επεκτάσεις-plugins. Εφαρμογές επεκτάσεων για image gallery, image slider, content slider, social media, χάρτες google maps, φόρμες επικοινωνίας και ρύθμιση εμφάνισης περιεχομένου με τη χρήση shortcodes.
 • WordPress CMS – Μέρος Δ: Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Δημιουργία ηλ. καταστήματος με το WooCommerce, προσθήκη, κατηγοριοποίηση κι επεξεργασία προϊόντων, δημιουργία καλαθιού και σελίδας παραγγελίας, ρύθμιση τρόπων πληρωμής, παράδοσης και εξόδων μεταφοράς, διαχείριση παραγγελιών.