Νέος κύκλος του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα

Μεταπτυχιακό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(Master in Information Systems “M.I.S.”) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού όγδοου (28ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Στον 28ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2024, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 13 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024 σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc και .pdf).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (έντυπο συστατικής σε μορφή .doc και .pdf). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται απευθείας από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
 6. Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1K_2020/englishproof.html). Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
 7. Επιπρόσθετα προσόντα (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις-βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων κλπ).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 9. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό είναι:

Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του υποψηφίου στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%) όπου θα υπολογίζεται η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα και τα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.α.).

Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 • Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf (όχι φωτογραφίες-εικόνες), να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. 1_Αίτηση, 2_Βιογραφικό, 3_Αντίγραφο Πτυχίου κλπ., και να συμπιεστούν όλα μαζί σε ένα αρχείο zip με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (π.χ. Παπαδόπουλος_Ιωάννης.zip)
 • Το αρχείο zip μαζί με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων υποβάλλονται στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/772TcM1uEkdemrK9A

Πληροφορίες:

 1. Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Η΄, Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Εγνατίας 156, TK 546 36, Θεσσαλονίκη. Τηλ:2310-891514, Fax: 2310-891563, ‘Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 10:00 – 14:00
 2. Ε-mail: misgrad@uom.edu.gr, aloukidou@uom.edu.gr
 3. Internet: https://mis.uom.grhttps://www.uom.gr/mis
 4. Facebook: https://www.facebook.com/misuom
 5. Twitter: @mis_uom

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Καθηγητής, Ιάσων Παπαθανασίου