Διδάσκοντες

Καθηγητές

Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Α.Π.Θ. (1989). Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Mαρκοβιανές αλυσίδες, προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού, εφαρμογές προσομοίωσης σε επιχειρησιακές διεργασίες, εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας σε Μάρκετινγκ και διεθνές μάνατζμεντ, διαχείριση ρίσκου στο δημόσιο τομέα.

Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής, Διδάκτωρ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γνωστικό Αντικείμενο και Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση Ρίσκου, Διαχείριση Ρίσκου, Μέτρηση Απόδοσης, Χρηματοοικονομικές Αποδόσεις Δημοσίων Φορέων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.

Ευαγγελίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Science, Northeastern University, Boston, U.S.A, (1994). Γνωστικό αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση πληροφορίας, Ανάλυση Βιβλιογραφικών Αναφορών, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής, Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Mακεδονίας, (1994). Γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων, μεθοδολογικά θέματα στη λογιστική έρευνα, φορολογία εισοδήματος, Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής, εφαρμογές Διεθνών Προτύπων.

Κύρτσου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Ph.D. Πανεπιστήμιο Montpellier I, Γαλλία, (2002). Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομία με έμφαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εφαρμοσμένη Νομισματική, Αγορές Ενέργειας, και Πρώτων Υλών, Μακρο-οικονομετρία, Μακρο-Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

Μοσχίδης Οδυσσέας, Καθηγητής, Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ξυνόγαλος Στυλιανός Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Γνωστικό αντικείμενο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού, Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα & Παιχνίδια Προγραμματισμού, Διδακτική του Προγραμματισμού, Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού.

Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Engineering, University of Southern California, U.S.A., (1990). Γνωστικό αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πρωτόκολλα και Τεχνο-Οικονομικά Δικτύων Υπολογιστών, Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονικός Τουρισμός.

Παναγιωτίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003). Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομετρία. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Time Series Econometrics, Financial Econometrics, Macroeconometrics, Applied Economics

Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ (2005). Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.

Πρωτόγερος Νικόλαος, Καθηγητής, Διδακτορικό, «National Polytechnic Institute of Toulouse» France(1993). Γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονικό εμπόριο-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εικονικές εταιρίες, υπηρεσίες Ιστού, πράκτορες λογισμικού, Πληροφοριακά Συστήματα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Ρουμελιώτης Μάνος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, (1986). Γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων, προσομοίωση και έλεγχος ψηφιακής λογικής, συστήματα παράλληλης επεξεργασίας, βελτιστοποίηση δικτύων υπολογιστών, διερεύνηση χαοτικών συστημάτων, μοντελοποίηση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων.

Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής, Ph. D. in Portfolio Selection, Univ. of Birmingham, U.K., (1992). Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder’s Wealt, Foreign Direct Investment, Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

Ταμπούρης Ευθύμιος, Καθηγητής, PhD. in Electronic and Computer Engineering, Brunel University, UK (2001). Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πληροφοριακά Συστήματα Η-διακυβέρνησης, Η-μάθησης, Η-συμμετοχής, Η-υγείας και Η-επιχειρείν. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα. Διαχείριση έργων πληροφορικής, Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές, Domain modeling, ICT και ζητήματα ηθικής.

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Science, Columbia University, U.S.A., (1991). Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την παραγωγή. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Μοντέλα Δεδομένων, Μοντέλα Διαδικασιών, Μεταμοντέλα, Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Συμμετοχή, Ηλεκτρονική Μάθηση.

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ταμπακούδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά, Συγχωνεύσεις-Εξαγορές. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εταιρικές συνενώσεις, αγορές κεφαλαίων, αξιολόγηση επενδύσεων, χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, πιστωτικά παράγωγα, διεθνοποίηση επιχειρήσεων–άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τσιάτσος Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ph.D. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, (Οκτώβριος 2003). Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, αξιοποίηση δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μέθοδοι αξιολόγησης διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων για τη διαχείριση και υποστήριξη της εκπαίδευσης και διδασκαλίας, ανοικτή και εξ” αποστάσεως εκπαίδευση, πολυμεσικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

Επίκουροι Καθηγητές

Καπάρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα – Διακριτή Βελτιστοποίηση. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη αλγορίθμων για την ακριβή (exact) επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίσης με έμφαση σε προβλήματα διακριτής (discrete) φύσεως, Μοντελοποίηση προβλημάτων επιxειρησιακής έρευνας, Ανάπτυξη λογισμικού (Python, C\C++) με εφαρμογές στην επιχειρησιακή έρευνα.