Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1. Πού μπορεί να απασχοληθώ τελειώνοντας το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα?

Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού αποτελεί έναν συνδυασμό τεχνολογικών και οικονομικών-επιχειρηματικών θεμάτων, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοί του να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές-διοικητικές θέσεις, είτε στον ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα. Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής;

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (σε επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

3. Διεξάγονται γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό;

Για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό δεν προβλέπονται εξετάσεις.

4. Πότε ξεκινάει το Μεταπτυχιακό και μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Η έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού γίνεται στο τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες αναφέρονται στην προκήρυξη που εκδίδεται κάθε χρόνο και αναρτάται στο website του προγράμματος.

5. Υπάρχει παράβολο για την κατάθεση-εξέταση της αίτησης;

Όχι, δεν υπάρχει παράβολο. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού.

6. Παίζει ρόλο η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης; Θα έχουν προτεραιότητα οι αιτήσεις που θα κατατεθούν πιο νωρίς;

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης δεν παίζει κανένα ρόλο και όλες οι αιτήσεις που κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας θα αξιολογηθούν ισότιμα. Παρόλα αυτά, προτείνεται στους υποψήφιους να προσκομίσουν εγκαίρως την αίτησή τους, προκειμένου να αυτή να ελεγχθεί για ορθότητα και την πληρότητά της και να εντοπιστούν-διορθωθούν τυχόν παραλείψεις.

7. Με ποιόν τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα;

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Μετά το στάδιο της επιλογής και κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα (για όσους έχουν επιλεγεί) είναι απαραίτητη η προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία.

8. Με ποιόν τρόπο αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία;

Η επαγγελματική εμπειρία δεν τεκμηριώνεται μόνο από το βιογραφικό. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, η έκδοση μιας τέτοιας βεβαίωσης γίνεται από εδώ… Εάν στη βεβαίωση αυτή η ειδικότητα αναφέρεται πολύ γενικά (π.χ. Λοιποί Υπάλληλοι Γραφείου), καλό είναι να προσκομιστεί και μια βεβαίωση του εργοδότη (εάν είναι εφικτό), όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας.

9. Ποια είναι η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων;

  • Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας (με την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά) και
  • Συνέντευξη

10. Ποια είναι η διάρκεια του μεταπτυχιακού;

Το μεταπτυχιακό διαρκεί 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα σπουδών & 1 εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

11. Ποιες ώρες και μέρες πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσα στην εβδομάδα, απογευματινές ώρες (16:30-19:00 και 19:00-21:30).

12. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική; Υπάρχει όριο απουσιών;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, καθώς και να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών είναι μέχρι τρεις (3) συναντήσεις-μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.

13. Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης;

Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ενδέχεται η πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 35% του συνόλου των διαλέξεων.

14. Ποιο είναι το κόστος των διδάκτρων του Μεταπτυχιακού;

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα-τέλη φοίτησης ύψους 2.950 ευρώ.

15. Πότε και με ποιόν τρόπο καταβάλλονται τα δίδακτρα; Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας;

Τα δίδακτρα για το Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο. Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό (Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886), αναγράφοντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο. Αντίγραφο του καταθετηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Δεν προβλέπεται η πληρωμή των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας.

16. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας;

Χορηγούνται υποτροφίες-απαλλαγές από τέλη φοίτησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και αποφάσεις της ΕΔΕ του Μεταπτυχιακού. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες εδώ…

17. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται πάσο; Πώς εκδίδεται;

Μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκδίδουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα των σπουδών τους. Η έκδοση της ταυτότητας γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/, μετά την εγγραφή στο μεταπτυχιακό.

18. Τι είδους παροχές (σίτιση-περίθαλψη-βιβλία) δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν δικαιούνται δωρεάν βιβλία-διδακτικά συγγράμματα, καθώς και δωρεάν σίτιση. Μπορούν όμως να σιτίζονται κατόπιν χαμηλού αντιτίμου στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

19. Τι άλλες παροχές δικαιούμαι ως νέος/φοιτητής;

Όλοι οι νέοι (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι) ηλικίας 13 – 30 ετών, δικαιούνται την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, η οποία προσφέρει στους κατόχους της σημαντικές εκπτώσεις σε κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εμπορικά καταστήματα εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, club, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Δίνει επίσης δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Πληροφορίες στο http://www.europeanyouthcard.gr

20. Με ποιούς τρόπους το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζουν τους φοιτητές και τους αποφοίτους τους στην εύρεση εργασίας;

  • Μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, η συνεχής και ουσιαστική επαφή του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του, η καθημερινή ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και η πληροφόρηση για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια (επιδοτούμενα και μη) που διοργανώνονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
  • Μέσω του blog του MIS, στο οποίο αναρτώνται θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  • Μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων-workshops σε θέματα σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα, Νέες Τεχνολογίες, Αγορά Εργασίας κλπ.

21. Έχω κι άλλες ερωτήσεις για το Μεταπτυχιακό σας. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου ή email με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και θα απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα!